Lịch thi học kì I NH 2022-2023

Chủ nhật - 01/10/2023 17:29
TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP SL PHÒNG CBCT
1 Chủ nghĩa xã hội khoa học 18/10/2022 3 8g00-9g30 K12TCH1 38 P.02 Khoa CNTT
Khoa DL
2 Chủ nghĩa xã hội khoa học 18/10/2022 3 8g00-9g30 K12THO1 51 P.04 Khoa TC-KT-NH
Khoa NN
3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 18/10/2022 3 8g00-9g30 K12KDO1 40 P.07 Khoa Kỹ thuật
Khoa TC-KT-NH
4 Chủ nghĩa xã hội khoa học 18/10/2022 3 8g00-9g30 K12DVA01 11 P.201 Khoa NN
Khoa QTKD
5 Chủ nghĩa xã hội khoa học 18/10/2022 3 8g00-9g30 K12LOG1 24 P.201 Khoa NN
Khoa QTKD
6 Chủ nghĩa xã hội khoa học 18/10/2022 3 8g00-9g30 K12KTO2 23 P.202A Thư viện
Khoa Kỹ thuật
7 Chủ nghĩa xã hội khoa học 18/10/2022 3 8g00-9g30 K12KTO1 33 P.202B Khoa LKT
Khoa CB
8 Chủ nghĩa xã hội khoa học 18/10/2022 3 8g00-9g30 K12KDO2 35 P.303 Khoa QTKD
Khoa CNTT
9 Chủ nghĩa xã hội khoa học 18/10/2022 3 14g00-15g30 K12KSA1 37 P.02 Khoa TC-KT-NH
Khoa NN
10 Chủ nghĩa xã hội khoa học 18/10/2022 3 14g00-15g30 K12NNA2 35 P.05 Khoa QTKD
Khoa CNTT
11 Chủ nghĩa xã hội khoa học 18/10/2022 3 14g00-15g30 K12NNA1 43 P.07 Khoa Kỹ thuật
Khoa TC-KT-NH
12 Chủ nghĩa xã hội khoa học 18/10/2022 3 14g00-15g30 K12LHA1 20 P.202B Khoa LKT
Khoa CB
13 Chủ nghĩa xã hội khoa học 18/10/2022 3 14g00-15g30 K12LKT1 48 P.203 Thư viện
Khoa Kỹ thuật
14 Chủ nghĩa xã hội khoa học 18/10/2022 3 14g00-15g30 K12KSA2 34 P.204 Khoa CNTT
Khoa DL
15 Chủ nghĩa xã hội khoa học 18/10/2022 3 14g00-15g30 K12OTO1 47 P.206 Khoa NN
Khoa QTKD
16 Hệ điều hành Linux 22/10/2022 7 8g00-9g15 K11THO1 24 P.106 Khoa CB
Khoa Kỹ thuật
17 Hệ thống an toàn và ổn định trong ô tô 22/10/2022 7 8g00-9g15 K13OTO2 30 P.201 Khoa QTKD
Khoa NN
18 Hệ thống an toàn và ổn định trong ô tô 22/10/2022 7 8g00-9g15 K13OTO1 35 P.204 Khoa TC-KT-NH
Khoa CNTT
19 Kỹ năng mềm 24/10/2022 2 8g00-9g30 K11LHA1 26 P.04 Khoa Kỹ thuật
Khoa TC-KT-NH
20 Kỹ năng mềm 24/10/2022 2 8g00-9g30 K11TCH1 26 P.04 Khoa Kỹ thuật
Khoa TC-KT-NH
21 Kỹ năng mềm 24/10/2022 2 8g00-9g30 K11KSA1 26 P.103 Khoa CNTT
Khoa QTKD
22 Kỹ năng mềm 24/10/2022 2 8g00-9g30 K11KSA2 29 P.103 Khoa CNTT
Khoa QTKD
23 Kỹ năng mềm 24/10/2022 2 8g00-9g30 K11KSA3 38 P.301 Khoa CB
Khoa NN
24 Kỹ năng mềm 24/10/2022 2 8g00-9g30 K11KSA4 30 P.302 Khoa TC-KT-NH
Khoa DL
25 Kỹ năng mềm 24/10/2022 2 14g00-15g30 K11KTO1 32 P.02 Khoa TC-KT-NH
Khoa CNTT
26 Kỹ năng mềm 24/10/2022 2 14g00-15g30 K11KDO1 37 P.08 Khoa CB
Khoa LKT
27 Kỹ năng mềm 24/10/2022 2 14g00-15g30 K11KQT1 20 P.203 Khoa NN
Khoa DL
28 Kỹ năng mềm 24/10/2022 2 14g00-15g30 K11LKT1 25 P.203 Khoa NN
Khoa DL
29 Kỹ năng mềm 24/10/2022 2 14g00-15g30 K11KTO2 34 P.301 Khoa QTKD
Khoa Kỹ thuật
30 Kỹ năng mềm 24/10/2022 2 14g00-15g30 K11KDO2 37 P.302 Khoa TC-KT-NH
Khoa Kỹ thuật
31 Sức bền vật liệu 2 25/10/2022 3 14g00-15g30 K13KXD1 16 P.202A Khoa Kỹ thuật
Khoa TC-KT-NH
32 Quy hoạch đô thị 26/10/2022 4 14g00-15g15 K13KXD1 16 P.202A Khoa CNTT
Khoa QTKD
33 Vật liệu kỹ thuật 26/10/2022 4 14g00-15g15 K13OTO1 35 P.204 Khoa LKT
Khoa DL
34 Vật liệu kỹ thuật 26/10/2022 4 14g00-15g15 K13OTO2 30 P.301 Khoa TC-KT-NH
Khoa NN
35 Hệ thống điều hòa không khí trên ô tô 2/11/2022 4 8g00-9g15 K12OTO1 47 P.04 Khoa CNTT
Khoa Kỹ thuật
36 Luật thương mại quốc tế 2/11/2022 4 8g00-9g15 K12LKT1 48 P.203 Khoa TC-KT-NH
Khoa NN
37 Marketing dịch vụ logistics 2/11/2022 4 8g00-9g15 K13LOG1 20 P.207a Khoa CB
Khoa QTKD
38 Quản trị dự án đầu tư 4/11/2022 6 14g00-15g30 K12KDO1 40 P.203 Khoa TC-KT-NH
Khoa Kỹ thuật
39 Quản trị dự án đầu tư 4/11/2022 6 14g00-15g30 K12KDO2 35 P.206 Khoa DL
Khoa CNTT
40 Tội phạm học 5/11/2022 7 8g00-9g15 K11LKT1 25 P.201 Khoa LKT
Khoa Kỹ thuật
41 Luật lao động 10/11/2022 5 8g00-9g30 K12LKT1 48 P.04 Khoa QTKD
Khoa DL
42 Cơ học kết cấu 1 10/11/2022 5 8g00-9g15 K13KXD1 16 105A Khoa CB
Khoa NN
43 Sức bền vật liệu 10/11/2022 5 14g00-15g30 K13OTO1 35 P.206 Khoa TC-KT-NH
Khoa Kỹ thuật
44 Sức bền vật liệu 10/11/2022 5 14g00-15g30 K13OTO2 30 P.301 Khoa CNTT
Khoa Kỹ thuật
45 Dẫn luận ngôn ngữ học   12/11/2022 7 8g00-9g15 K13NNA1 53 P.04 Khoa TC-KT-NH
Khoa Kỹ thuật
46 Dẫn luận ngôn ngữ học   12/11/2022 7 8g00-9g15 K13NNA2 46 P.201 Khoa QTKD
Khoa CNTT
47 Luật kinh doanh bất động sản 14/11/2022 2 8g00-9g15 K13LKT1 25 P.103 Khoa Kỹ thuật
Khoa CB
48 Luật kinh doanh bất động sản 14/11/2022 2 8g00-9g15 K13LUA1 20 P.103 Khoa Kỹ thuật
Khoa CB
49 Pháp luật kinh tế 16/11/2022 4 8g00-9g15 K13KTO1 47 P.103 Khoa DL
Khoa Kỹ thuật
50 Pháp luật kinh tế 16/11/2022 4 8g00-9g15 K13TCH1 39 P.206 Khoa TC-KT-NH
Khoa CNTT
51 Pháp luật kinh tế 16/11/2022 4 8g00-9g15 K13KTO2 39 P.301 Khoa QTKD
Khoa NN
52 Pháp luật kinh tế 17/11/2022 5 8g00-9g15 K13KDO2 30 P.04 Khoa DL
Khoa QTKD
53 Pháp luật kinh tế 17/11/2022 5 8g00-9g15 K13KDO2 27 P.05 Khoa NN
Khoa TC-KT-NH
54 Pháp luật kinh tế 17/11/2022 5 8g00-9g15 K13KDO1-N1 35 P.103 Khoa TC-KT-NH
Khoa CB
55 Pháp luật kinh tế 17/11/2022 5 8g00-9g15 K13KDO1-N2 35 P.301 Khoa CNTT
Khoa Kỹ thuật
56 Lý thuyết ô tô 18/11/2022 6 8g00-9g15 K13OTO1 35 P.201 Khoa TC-KT-NH
Khoa DL
57 Lập và thẩm định dự án đầu tư 18/11/2022 6 8g00-9g15 K12TCH1 38 P.203 Khoa QTKD
Khoa NN
58 Lý thuyết ô tô 18/11/2022 6 8g00-9g15 K13OTO2 30 P.303 Khoa Kỹ thuật
Khoa CNTT
59 Quản trị Lễ tân 21/11/2022 2 9g30-10g30 K13KSA1 43 P.103 Khoa QTKD
Khoa DL
60 Quản trị resort và khu vui chơi 21/11/2022 2 8g00-9g00 K12KSA1 37 P.203 Khoa CNTT
Khoa Kỹ thuật
61 Quản trị resort và khu vui chơi 21/11/2022 2 8g00-9g00 K12KSA2 34 P.301 Khoa TC-KT-NH
Khoa NN
62 Quản trị tài chính 1 21/11/2022 2 14g00-15g00 K13KDO2-N1 30 P.107 Khoa QTKD
Khoa CB
63 Quản trị tài chính 1 21/11/2022 2 14g00-15g00 K13KDO2-N2 27 P.203 Khoa CNTT
Khoa TC-KT-NH
64 Quản trị tài chính 1 21/11/2022 2 14g00-15g00 K13LOG1 20 P.203 Khoa CNTT
Khoa TC-KT-NH
65 Quản trị tài chính 1 21/11/2022 2 14g00-15g00 K13KDO1-N1 35 P.301 Khoa TC-KT-NH
Khoa DL
66 Quản trị tài chính 1 21/11/2022 2 14g00-15g00 K13KDO1-N2 35 P.302 Khoa NN
Khoa Kỹ thuật
67 Luật đất đai 22/11/2022 3 8g00-9g30 K13LKT1 25 P.201 Khoa QTKD
Khoa Kỹ thuật
68 Luật đất đai 22/11/2022 3 8g00-9g30 K13LUA1 20 P.201 Khoa QTKD
Khoa Kỹ thuật
69 Đại cương lịch sử Việt Nam 22/11/2022 3 8g00-9g15 K14LHA1 27 P.202B Khoa NN
Khoa CNTT
70 Vật liệu xây dựng 22/11/2022 3 14g00-15g15 K13KXD1 20 P.202B Khoa QTKD
Khoa CB
71 Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam 22/11/2022 3 14g00-15g15 K14LKT1 20 P.203 Khoa NN
Khoa TC-KT-NH
72 Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam 22/11/2022 3 14g00-15g15 K14LUA1 25 P.203 Khoa NN
Khoa TC-KT-NH
73 Luật đầu tư 22/11/2022 3 10h K12LKT1 48 P.04 Khoa TC-KT-NH
Khoa DL
74 Cơ học lý thuyết 23/11/2022 4 14g00-15g30 K14OTO1 48 P.201 Khoa TC-KT-NH
Khoa Kỹ thuật
75 Cơ học lý thuyết 23/11/2022 4 14g00-15g30 K14KXD1 20 P.202A Khoa CNTT
Thư viện
76 Cơ học lý thuyết 23/11/2022 4 14g00-15g30 K14OTO2 48 P.301 Khoa NN
Khoa QTKD
77 Thuế 24/11/2022 5 14g00-15g15 K12TCH1 38 P.04 Khoa NN
Khoa CNTT
78 Thuế 24/11/2022 5 14g00-15g15 K13TCH1 37 P.10 Khoa CB
Khoa TC-KT-NH
79 Thuế 24/11/2022 5 14g00-15g15 K12KDO1 40 P.103 Khoa Kỹ thuật
Khoa Du lịch
80 Thuế 24/11/2022 5 14g00-15g15 K12KDO2 35 P.301 Khoa TC-KT-NH
Khoa QTKD
81 Logic học đại cương  25/11/2022 6 8g00-9g30 K14LKT1 20 P.103 Khoa TC-KT-NH
Khoa CB
82 Logic học đại cương  25/11/2022 6 8g00-9g30 K14LUA1 25 P.103 Khoa TC-KT-NH
Khoa CB
83 Công nghệ tài chính (Fintech) 25/11/2022 6 14g00-15g30 K12TCH1 38 P.103 Khoa Kỹ thuật
Khoa NN
84 Công nghệ lập trình CNC 28/11/2022 2 8g00-9g30 K12OTO1 47 P.103 Khoa DL
Khoa QTKD
85 Nghiệp vụ lễ tân 1 28/11/2022 2 8g00-9g00 K14KSA1-N1 36 P.203 Khoa NN
Khoa CNTT
86 Nghiệp vụ lễ tân 1 28/11/2022 2 8g00-9g00 K14KSA1-N2 35 P.206 Khoa TC-KT-NH
Khoa Kỹ thuật
87 Dẫn luận ngôn ngữ học   28/11/2022 2 14g00-15g15 K14NNA2 56 P.08 Khoa CB
Khoa Kỹ thuật
88 Hóa học  28/11/2022 2 14g00-15g15 K14KXN1 14 P.102B Khoa QTKD
Khoa CNTT
89 Dẫn luận ngôn ngữ học   28/11/2022 2 14g00-15g15 K14NNA1 54 P.203 Khoa TC-KT-NH
Khoa NN
90 Hành vi tổ chức 30/11/2022 4 14g00-15g15 K12KDO1 40 P.103 Khoa Kỹ thuật
Khoa TC-KT-NH
91 Hành vi tổ chức 30/11/2022 4 14g00-15g15 K12KDO2 35 P.201 Khoa CB
Khoa NN
92 Hệ thống thông tin kế toán 1/12/2022 5 8g00-9g15 K12KTO1 33 P.103 Khoa TC-KT-NH
Khoa NN
93 Hệ thống thông tin kế toán 1/12/2022 5 8g00-9g15 K12KTO2 23 P.301 Khoa Kỹ thuật
Khoa DL
94 Kỹ thuật nhiệt - lạnh (thực hành) 1/12/2022 5 14g00-15g15 K12OTO1 47 P.103 Khoa QTKD
Khoa CNTT
95 Ẩm thực thế giới 1/12/2022 5 14g00-15g15 K13DVA1 16 P.105A Khoa TC-KT-NH
Khoa CB
96 Ngữ Pháp 3 2/12/2022 6 14g00-15g15 K13NNA1 53 P.103 Khoa NN
Khoa CNTT
97 Ngữ Pháp 3 2/12/2022 6 14g00-15g15 K13NNA2 46 P.203 Khoa QTKD
Khoa TC-KT-NH
98 Viết 3 5/12/2022 2 14g00-15g15 K13NNA2 46 P.201 Khoa DL
Khoa TC-KT-NH
99 Viết 3 5/12/2022 2 14g00-15g15 K13NNA1 53 P.203 Khoa Kỹ thuật
Khoa CB
100 Tiếng Trung 2 6/12/2022 3 8g00-9g15 K12NNA1 43 P.201 Khoa TC-KT-NH
Khoa NN
101 Tiếng Trung 2 6/12/2022 3 8g00-9g15 K12NNA2 35 P.202B Khoa CNTT
Khoa Kỹ thuật
102 Kinh tế học đại cương 6/12/2022 3 14g00-15g15 K13LKT1 25 P.103 Khoa LKT
Khoa QTKD
103 Kinh tế học đại cương 6/12/2022 3 14g00-15g15 K13LUA1 20 P.103 Khoa LKT
Khoa QTKD
104 Chăm sóc khách hàng 7/12/2022 4 8g00-9g15 K12KSA1 37 P.201 Khoa DL
Khoa NN
105 Chăm sóc khách hàng 7/12/2022 4 8g00-9g15 K12KSA2 34 P.301 Khoa TC-KT-NH
Khoa CB
106 Kinh tế vi mô 7/12/2022 4 14g00-15g15 K13DVA1 16 P.103 Khoa QTKD
Khoa TC-KT-NH
107 Kinh tế vi mô 7/12/2022 4 14g00-15g15 K13LHA1 27 P.103 Khoa QTKD
Khoa TC-KT-NH
108 Kinh tế vi mô 7/12/2022 4 14g00-15g15 K13KSA1 43 P.201 Khoa Kỹ thuật
Khoa CNTT
109 Quản trị kho hàng 8/12/2022 5 8g00-9g15 K12LOG1 24 P.103 Khoa TC-KT-NH
Khoa DL
110 Quản trị kho hàng 8/12/2022 5 8g00-9g15 K13LOG1 20 P.103 Khoa TC-KT-NH
Khoa DL
111 Du lịch Mice 8/12/2022 5 14g00-15g15 K12LHA1 20 P.105A Khoa TC-KT-NH
Khoa Kỹ thuật
112 Nghe 4 9/12/2022 6 14g00-15g15 K13NNA1 53 P.103 Khoa QTKD
Khoa NN
113 Nghe 4 9/12/2022 6 14g00-15g15 K13NNA2 46 P.203 Khoa TC-KT-NH
Khoa CB
114 Cú pháp 10/12/2022 7 8g00-9g15 K12NNA2 35 P.107 Khoa Kỹ thuật
Khoa QTKD
115 Cú pháp 10/12/2022 7 8g00-9g15 K12NNA1 43 P.201 Khoa NN
Khoa TC-KT-NH
116 Quản trị chuỗi cung ứng 12/12/2022 2 8g00-9g15 K13KDO2-N2 17 P.103 Khoa LKT
Khoa Kỹ thuật
117 Quản trị chuỗi cung ứng 12/12/2022 2 8g00-9g15 K13LOG1 20 P.103 Khoa LKT
Khoa Kỹ thuật
118 Quản trị chuỗi cung ứng 12/12/2022 2 8g00-9g15 K13KDO2-N1 40 P.203 Khoa QTKD
Khoa CB
119 Quản trị chuỗi cung ứng 12/12/2022 2 8g00-9g15 K13KDO1-N1 35 P.301 Khoa TC-KT-NH
Khoa NN
120 Quản trị chuỗi cung ứng 12/12/2022 2 8g00-9g15 K13KDO1-N2 34 P.302 Khoa CNTT
Khoa DL
121 Dinh dưỡng học 12/12/2022 2 8g00-9g00 K14DVA1 13 P.106 Khoa TC-KT-NH
Khoa Kỹ thuật
122 Tiếng Anh cao cấp 12/12/2022 2 17g30-19g00 VB220TA1 10 P.102 Khoa NN
123 Tuyến điểm du lịch Việt Nam 2 12/12/2022 2 14g00-15g15 K13LHA1 27 P.102B Khoa CNTT
Khoa CB
124 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 12/12/2022 2 14g00-15g15 K13THO1-N1 35 P.203 Khoa QTKD
Khoa DL
125 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 12/12/2022 2 14g00-15g15 K13THO1-N2 30 P.206 Khoa NN
Khoa Kỹ thuật
126 Sinh học và di truyền y học 12/12/2022 2 14g00-15g00 K14KXN1 14 P.106 Khoa TC-KT-NH
Khoa NN
127 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 13/12/2022 3 8g00-9g15 K13TCH1 37 P.201 Khoa TC-KT-NH
Khoa NN
128 Thanh toán quốc tế 13/12/2022 3 8g00-9g15 K12LOG1 24 P.202B Khoa QTKD
Khoa Kỹ thuật
129 Thanh toán quốc tế 13/12/2022 3 8g00-9g15 K12TCH1 38 P.203 Khoa DL
Khoa CNTT
130 Viết 3 (essay writing) 13/12/2022 3 14g00-15g15 K12NNA1 43 P.103 Khoa CB
Khoa DL
131 Viết 3 (essay writing) 13/12/2022 3 14g00-15g15 K12NNA2 35 P.203 Khoa TC-KT-NH
Khoa Kỹ thuật
132 Văn hóa du lịch 13/12/2022 3 14g00-15g00 K14LHA1 30 P.206 Khoa CNTT
Khoa Kỹ thuật
133 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 14/12/2022 4 14g00-15g15 K13KTO1 55 P.103 Khoa TC-KT-NH
Khoa NN
134 Hệ điều hành Linux Thi lần 2 14/12/2022 4 14g00-15g15 K13KTO2 43 P.201 Khoa CB
Khoa Kỹ thuật
135 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 14/12/2022 4 14g00-15g15 K13KTO2 43 P.201 Khoa CB
Khoa Kỹ thuật
136 Quản trị nguồn nhân lực 15/12/2022 5 8g00-9g15 K13KDO2 57 P.103 Khoa TC-KT-NH
Khoa DL
137 Quản trị nguồn nhân lực 15/12/2022 5 8g00-9g15 K13KDO1-N1 40 P.201 Khoa CNTT
Khoa NN
138 Quản trị nguồn nhân lực 15/12/2022 5 8g00-9g15 K13KDO1-N2 29 P.301 Khoa QTKD
Khoa Kỹ thuật
139 Quản trị nguồn nhân lực 15/12/2022 5 8g00-9g15 K13TTH1 10 P.301 Khoa QTKD
Khoa Kỹ thuật
140 Đọc 3   15/12/2022 5 14g00-15g15 K13NNA1 53 P.103 Khoa CB
Khoa TC-KT-NH
141 Đọc 3   15/12/2022 5 14g00-15g15 K13NNA2 46 P.201 Khoa NN
Khoa Kỹ thuật
142 Hình vị học 16/12/2022 6 8g00-9g15 K12NNA1 43 P.103 Khoa Kỹ thuật
Khoa DL
143 Hình vị học 16/12/2022 6 8g00-9g15 K12NNA2 35 P.201 Khoa CNTT
Khoa TC-KT-NH
144 Thị trường tài chính 16/12/2022 6 8g00-9g15 K13TCH1 37 P.206 Khoa NN
Khoa TC-KT-NH
145 Luật thương mại 1 16/12/2022 6 8g00-9g00 K13LKT1 25 P.203 Khoa QTKD
Khoa CB
146 Luật thương mại 1 16/12/2022 6 8g00-9g00 K13LUA1 20 P.203 Khoa QTKD
Khoa CB
147 Tâm lý khách du lịch 16/12/2022 6 14g00-15g15 K13KSA1 43 P.103 Khoa QTKD
Khoa CB
148 Tâm lý khách du lịch 16/12/2022 6 14g00-15g15 K13DVA1 16 P.203 Khoa Kỹ thuật
Khoa TC-KT-NH
149 Tâm lý khách du lịch 16/12/2022 6 14g00-15g15 K13LHA1 27 P.203 Khoa Kỹ thuật
Khoa TC-KT-NH
150 Kế toán tài chính 3 17/12/2022 7 8g00-9g15 K13KTO1 55 P.103 Khoa QTKD
Khoa TC-KT-NH
151 Kế toán tài chính 3 17/12/2022 7 8g00-9g15 K13KTO2 43 P.201 Khoa Kỹ thuật
Khoa NN
152 Nghiên cứu marketing 19/12/2022 2 8g00-9g15 K12KDO1 40 P.103 Khoa TC-KT-NH
Khoa Kỹ thuật
153 Nghiên cứu marketing 19/12/2022 2 8g00-9g15 K12KDO2 35 P.201 Khoa DL
Khoa NN
154 Quản trị kênh phân phối 19/12/2022 2 8g00-9g15 K12LOG1 24 P.202B Khoa CB
Khoa QTKD
155 Toán cao cấp 19/12/2022 2 14g00-15g30 K14THO2 52 P.103 Khoa CB
Khoa TC-KT-NH
156 Toán cao cấp 19/12/2022 2 14g00-15g30 K14THO1 42 P.203 Khoa DL
Khoa CNTT
157 Kế toán quản trị 19/12/2022 2 14g00-15g15 K12KTO1 33 P.201 Khoa Kỹ thuật
Thư viện
158 Kế toán quản trị 19/12/2022 2 14g00-15g15 K12KTO2 23 P.206 Khoa NN
Khoa LKT
159 Marketing căn bản 20/12/2022 3 8g00-9g15 K14KTO2 55 P.04 Khoa CB
Khoa TC-KT-NH
160 Marketing căn bản 20/12/2022 3 8g00-9g15 K14TCH1 34 P.201 Khoa QTKD
Khoa DL
161 Marketing căn bản 20/12/2022 3 8g00-9g15 K14KTO1 58 P.203 Khoa Kỹ thuật
Khoa NN
162 Ngữ Pháp 1 20/12/2022 3 14g00-15g15 K14NNA1 54 P.103 Khoa CNTT
Khoa TC-KT-NH
163 Ngữ Pháp 1 20/12/2022 3 14g00-15g15 K14NNA2 56 P.203 Khoa LKT
Khoa NN
164 Kế toán tài chính 4 21/12/2022 4 8g00-9g30 K12KTO1 33 P.201 Khoa TC-KT-NH
Kỹ thuật
165 Kế toán tài chính 4 21/12/2022 4 8g00-9g30 K12KTO2 23 P.206 Khoa QTKD
Khoa TC-KT-NH
166 Nguyên lý cơ bản về logistics và quản lý chuỗi cung ứng 21/12/2022 4 8g00-9g15 K14LOG1 18 P.202B Khoa NN
Khoa CB
167 Marketing căn bản 21/12/2022 4 14g00-15g15 K14KDO1-N2 19 P.103 Khoa TC-KT-NH
Khoa Kỹ thuật
168 Marketing căn bản 21/12/2022 4 14g00-15g15 K14KDO2-N2 17 P.103 Khoa TC-KT-NH
Khoa Kỹ thuật
169 Marketing căn bản 21/12/2022 4 14g00-15g15 K14TTH1 17 P.103 Khoa TC-KT-NH
Khoa Kỹ thuật
170 Marketing căn bản 21/12/2022 4 14g00-15g15 K14KDO2-N1 45 P.201 Khoa QTKD
Khoa DL
171 Marketing căn bản 21/12/2022 4 14g00-15g15 K14KDO1-N1 50 P.203 Khoa CNTT
Khoa NN
172 Nghiệp vụ Ngoại thương 22/12/2022 5 8g00-9g15 K12LOG1 24 P.102B Khoa NN
Khoa CB
173 Tiếng Anh chuyên ngành QTKD 22/12/2022 5 8g00-9g15 K12KDO1 40 P.103 Khoa QTKD
Khoa DL
174 Tiếng Anh chuyên ngành QTKD 22/12/2022 5 8g00-9g15 K12KDO2 35 P.201 Khoa TC-KT-NH
Khoa Kỹ thuật
175 Vật lý  22/12/2022 5 14g00-15g30 K14OTO1 47 P.103 Khoa TC-KT-NH
Khoa NN
176 Vật lý  22/12/2022 5 14g00-15g30 K14KXD1 20 P.105A Khoa QTKD
Khoa CB
177 Vật lý  22/12/2022 5 14g00-15g30 K14OTO2 48 P.203 Khoa NN
Khoa Kỹ thuật
178 Toán tài chính 23/12/2022 6 8g00-9g00 K14KTO1 58 P.103 Khoa NN
Khoa CB
179 Toán tài chính 23/12/2022 6 8g00-9g00 K14TCH1 34 P.201 Khoa Kỹ thuật
Khoa QTKD
180 Toán tài chính 23/12/2022 6 8g00-9g00 K14KTO2 55 P.203 Khoa TC-KT-NH
Khoa Kỹ thuật
181 Tổng quan kinh doanh quốc tế 23/12/2022 6 14g00-15g15 K14LOG1 18 P.102B Khoa Kỹ thuật
Thư viện
182 Đọc 1 23/12/2022 6 14g00-15g15 K14NNA1 54 P.103 Khoa LKT
Khoa DL
183 Quản lý chi phí và xây dựng thực đơn 23/12/2022 6 14g00-15g15 K12DVA01 11 P.106A Khoa NN
Khoa QTKD
184 Đọc 1 23/12/2022 6 14g00-15g15 K14NNA2 56 P.203 Khoa CNTT
Khoa TC-KT-NH
185 Nguyên lý kế toán 26/12/2022 2 8g00-9g15 K14KTO1 58 P.103 Khoa QTKD
Khoa TC-KT-NH
186 Nguyên lý kế toán 26/12/2022 2 8g00-9g15 K14TCH1 34 P.201 Khoa NN
Khoa CB
187 Nguyên lý kế toán 26/12/2022 2 8g00-9g15 K14KTO2 55 P.203 Khoa CNTT
Khoa LKT
188 Quản trị học 26/12/2022 2 14g00-15g15 K14KDO1-N2 19 P.103 Khoa DL
Khoa QTKD
189 Quản trị học 26/12/2022 2 14g00-15g15 K14KDO2-N2 22 P.103 Khoa DL
Khoa QTKD
190 Quản trị học 26/12/2022 2 14g00-15g15 K14KDO1-N1 40 P.201 Khoa TC-KT-NH
Khoa Kỹ thuật
191 Quản trị học 26/12/2022 2 14g00-15g15 K14KDO2-N1 40 P.203 Khoa NN
Khoa CNTT
192 Quản trị kinh doanh lữ hành 27/12/2022 3 8g00-9g15 K12LHA1 20 P.102B Khoa DL
Khoa CB
193 Nhập môn tài chính tiền tệ 27/12/2022 3 8g00-9g15 K14LOG1 18 P.103 Khoa TC-KT-NH
Khoa QTKD
194 Nhập môn tài chính tiền tệ 27/12/2022 3 8g00-9g15 K14TCH1 34 P.103 Khoa TC-KT-NH
Khoa QTKD
195 Nhập môn tài chính tiền tệ 27/12/2022 3 8g00-9g15 K14KTO2 44 P.201 Khoa NN
Khoa Kỹ thuật
196 Nhập môn tài chính tiền tệ 27/12/2022 3 8g00-9g15 K14KTO1 44 P.203 Khoa CNTT
Thư viện
197 Nhập môn CNTT 27/12/2022 3 14g00-15g30 K14THO2 52 P.101 Khoa CNTT
Khoa TC-KT-NH
198 Nhập môn CNTT 27/12/2022 3 14g00-15g30 K14THO1 42 P.204 Khoa CNTT
Khoa Kỹ thuật
199 Lý luận Nhà nước và pháp luật 27/12/2022 3 14g00-15g15 K14LKT1 20 P.103 Khoa NN
Khoa LKT
200 Lý luận Nhà nước và pháp luật 27/12/2022 3 14g00-15g15 K14LUA1 25 P.103 Khoa NN
Khoa LKT
201 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 28/12/2022 4 8g00-9g15 K14KDO1-N2 14 P.103 Khoa DL
Thư viện
202 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 28/12/2022 4 8g00-9g15 K14KDO2-N2 17 P.103 Khoa DL
Thư viện
203 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 28/12/2022 4 8g00-9g15 K14TTH1 17 P.103 Khoa DL
Thư viện
204 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 28/12/2022 4 8g00-9g15 K14KDO2-N1 45 P.201 Khoa TC-KT-NH
Khoa Kỹ thuật
205 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 28/12/2022 4 8g00-9g15 K14KDO1-N1 45 P.203 Khoa QTKD
Khoa CB
206 Tin học căn bản 28/12/2022 4 8g00-9g00 K13KTO1-N1 37 P.101 Khoa CNTT
Khoa TC-KT-NH
207 Tin học căn bản 28/12/2022 4 8g00-9g00 K13KTO2-N1 37 P.104 Khoa CNTT
Khoa NN
208 Tin học căn bản 28/12/2022 4 8g00-9g00 K13KTO1-N2 21 P.204 Khoa CNTT
Khoa Kỹ thuật
209 Tin học căn bản 28/12/2022 4 8g00-9g00 K13KTO2-N2 18 P.204 Khoa CNTT
Khoa Kỹ thuật
210 Kế toán ngân hàng thương mại 28/12/2022