Lịch thi Học kỳ III NH 2022-2023

Chủ nhật - 01/10/2023 17:32
TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP SL PHÒNG
1 Anh văn chuyên ngành (ô tô) 21/6/2023 4 8g00-8g45 K12OTO1 43 P.203
2 Kỹ năng biên tập 26/6/2023 2 8g00-9g15 K13TTH1 9 P.207B
3 Sức bền vật liệu 27/6/2023 3 8g00-9g30 K14OTO2 39 P.103
4 Sức bền vật liệu 27/6/2023 3 8g00-9g30 K14OTO1 40 P.203
5 Lịch sử văn minh thế giới 27/6/2023 3 8g00-9g30 K14TTH1 13 P.207A
6 Luật du lịch 27/6/2023 3 14g00-15g15 K14KSA1 46 P.04
7 Luật du lịch 27/6/2023 3 14g00-15g15 K14DVA1 14 P.08
8 Luật du lịch 27/6/2023 3 14g00-15g15 K14LHA1 27 P.08
9 Cơ sở văn hóa Việt Nam 29/6/2023 5 8g00-9g15 K13TTH1 1 P.102B
10 Luật tố tụng dân sự 29/6/2023 5 8g00-9g15 K13LKT1 1 P.102B
11 Kế toán tài chính 1 29/6/2023 5 8g00-9g15 K14KTO2 1 P.102B
12 Pháp luật đại cương 29/6/2023 5 8g00-9g15 K14KDO2 1 P.102B
13 Nghiệp vụ ngân hàng và thương mại 29/6/2023 5 8g00-9g15 K13TCH1 1 P.102B
14 Hình vị Học 29/6/2023 5 8g00-9g15 K13NNA1 1 P.102B
15 Kế toán Mỹ 29/6/2023 5 8g00-9g15 K13KTO2 1 P.102B
16 Kinh tế vi mô 29/6/2023 5 8g00-9g15 K11KSA2 1 P.102B
17 Tiếng Anh 5 29/6/2023 5 14g00-15g15 K13TTH1 1 P.102B
18 Văn hóa Anh - Mỹ 29/6/2023 5 14g00-15g15 K13NNA1 1 P.102B
19 Pháp luật trong kinh doanh quốc tế 29/6/2023 5 14g00-15g15 K13LOG1 20 P.202B
20 Sinh lý 2 29/6/2023 5 14g00-14g50 K14KXN1 14 P.202A
21 Thống kê ứng dụng 30/6/2023 6 8g00-9g30 K14KTO1-N2 17 P.107
22 Thống kê ứng dụng 30/6/2023 6 8g00-9g30 K14LOG1 17 P.107
23 Thống kê ứng dụng 30/6/2023 6 8g00-9g30 K14KTO2 46 P.203
24 Thống kê ứng dụng 30/6/2023 6 8g00-9g30 K14TCH1 33 P.206
25 Thống kê ứng dụng 30/6/2023 6 8g00-9g30 K14KTO1-N1 35 P.302
26 Thống kê ứng dụng 30/6/2023 6 14g00-15g30 K14KDO2-N1 35 P.206
27 Thống kê ứng dụng 30/6/2023 6 14g00-15g30 K14KDO1-N1 35 P.301
28 Thống kê ứng dụng 30/6/2023 6 14g00-15g30 K14KDO1-N2 15 P.302
29 Thống kê ứng dụng 30/6/2023 6 14g00-15g30 K14KDO2-N2 16 P.302
30 Soạn thảo văn bản pháp luật 30/6/2023 6 14g00-15g15 K14LKT1 22 P.203
31 Soạn thảo văn bản pháp luật 30/6/2023 6 14g00-15g15 K14LUA1 26 P.203
32 Quản trị thương hiệu 1/7/2023 7 8g00-9g15 K13TTH1 1 P.207A
33 Quản trị chiến lược 3/7/2023 2 8g00-9g15 K13TTH1 1 P.304
34 Toán cao cấp 3/7/2023 2 14g00-15g15 K13TTH1 1 P.304
35 Kết cấu thép 2 4/7/2023 3 8g00-9g30 K13KXD1 13 P.105A
36 Marketing du lịch 5/7/2023 4 14g00-15g15 K13DVA1 16 P.103
37 Marketing du lịch 5/7/2023 4 14g00-15g15 K13LHA1 24 P.103
38 Marketing du lịch 5/7/2023 4 14g00-15g15 K13KSA1 29 P.201
39 Hệ thống điện động cơ 6/7/2023 5 8g00-9g15 K13OTO1 35 P.201
40 Hệ thống điện động cơ 6/7/2023 5 8g00-9g15 K13OTO2 28 P.203
41 Quản trị truyền thông  7/7/2023 6 8g00-9g15 K13KDO1-N1 42 P.04
42 Quản trị truyền thông  7/7/2023 6 8g00-9g15 K13KDO2-N1 42 P.05
43 Quản trị truyền thông  7/7/2023 6 8g00-9g15 K13KDO1-N2 24 P.08
44 Quản trị truyền thông  7/7/2023 6 8g00-9g15 K13KDO2-N2 13 P.08
45 Quản trị truyền thông  7/7/2023 6 8g00-9g15 K13TTH1 9 P.08
46 Cơ sở pháp lý truyền thông 11/7/2023 3 8g00-9g15 K14TTH1 13 P.105
47 Sức bền vật liệu 1 11/7/2023 3 8g00-10g00 K14KXD1 18 P.201
48 Luật Dân sự 2 11/7/2023 3 14g00-15g15 K14LKT1 22 P.201
49 Luật Dân sự 2 11/7/2023 3 14g00-15g15 K14LUA1 26 P.201
50 An ninh khách sạn  11/7/2023 3 14g00-15g15 K13KSA1 29 P.206
51 Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô 12/7/2023 4 8g00-9g00 K12OTO1 43 P.203
52 Cơ sở thiết kế ô tô 12/7/2023 4 14g00-16g00 K13OTO2 28 P.102B
53 Cơ sở thiết kế ô tô 12/7/2023 4 14g00-16g00 K13OTO1 35 P.201
54 Cấu tạo kiến trúc 13/7/2023 5 14g00-15g15 K14KXD1 18 P.102B
55 Luật thuế quốc tế 13/7/2023 5 14g00-15g15 K13LKT1 24 P.201
56 Luật thuế quốc tế 13/7/2023 5 14g00-15g15 K13LUA1 18 P.201
57 Quản lý dịch vụ kỹ thuật ô tô 14/7/2023 6 8g00-9g00 K12OTO1 43 P.203
58 Lập trình hướng đối tượng 14/7/2023 6 14g00-15g15 K14THO1 37 P.101
59 Lập trình hướng đối tượng 14/7/2023 6 14g00-15g15 K14THO2 44 P.204
60 Chuyên đề nền và móng 14/7/2023 3 14g00-15g15 K13KXD1 13 P.207A
61 Tâm lý khách du lịch 15/7/2023 7 8g00-9g15 K14KSA1 46 P.206
62 Tâm lý khách du lịch 15/7/2023 7 8g00-9g15 K14LHA1 27 P.302
63 Tâm lý khách du lịch 15/7/2023 7 8g00-9g15 K14DVA1 14 P.302
64 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 17/7/2023 2 8g00-9g15 K13THO1 54 P.103
65 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 17/7/2023 2 8g00-9g15 K13KDO1-N1 33 P.201
66 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 17/7/2023 2 8g00-9g15 K13TCH1 37 P.203
67 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 17/7/2023 2 8g00-9g15 K13KDO1-N2 33 P.206
68 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 17/7/2023 2 14g00-15g15 K13KSA1 29 P.08
69 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 17/7/2023 2 14g00-15g15 K13LHA1 24 P.08
70 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 17/7/2023 2 14g00-15g15 K13KTO1 46 P.206
71 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 17/7/2023 2 14g00-15g15 K13KTO2 38 P.301
72 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 17/7/2023 2 14g00-15g15 K13LKT1 24 P.302
73 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 17/7/2023 2 14g00-15g15 K13LUA1 18 P.302
74 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 18/7/2023 3 8g00-9g15 K13KDO2-N1 35 P.103
75 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 18/7/2023 3 8g00-9g15 K13TTH1 9 P.103
76 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 18/7/2023 3 8g00-9g15 K13KDO2-N2 20 P.201
77 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 18/7/2023 3 8g00-9g15 K13LOG1 20 P.201
78 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 18/7/2023 3 8g00-9g15 K13NNA1 47 P.203
79 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 18/7/2023 3 8g00-9g15 K13NNA2 39 P.302
80 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 18/7/2023 3 14g00-15g15 K13DVA1 16 P.201
81 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 18/7/2023 3 14g00-15g15 K13OTO2 28 P.201
82 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 18/7/2023 3 14g00-15g15 K13OTO1 35 P.206
83 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 18/7/2023 3 14g00-15g15 K13KXD1 13 P.206
84 Phương pháp nghiên cứu khoa học 20/7/2023 5 8g00-9g15 K13KDO1-N2 21 P.103
85 Phương pháp nghiên cứu khoa học 20/7/2023 5 8g00-9g15 K13KDO2-N2 10 P.103
86 Phương pháp nghiên cứu khoa học 20/7/2023 5 8g00-9g15 K13DVA1 16 P.103
87 Phương pháp nghiên cứu khoa học 20/7/2023 5 8g00-9g15 K13KDO1-N1 45 P.201
88 Phương pháp nghiên cứu khoa học 20/7/2023 5 8g00-9g15 K13KSA1 29 P.203
89 Phương pháp nghiên cứu khoa học 20/7/2023 5 8g00-9g15 K13LHA1 24 P.203
90 Phương pháp nghiên cứu khoa học 20/7/2023 5 8g00-9g15 K13KDO2-N1 45 P.206
91 Phương pháp nghiên cứu khoa học 20/7/2023 5 14g00-15g15 K13THO1 54 P.103
92 Phương pháp nghiên cứu khoa học 20/7/2023 5 14g00-15g15 K13KTO1 46 P.201
93 Phương pháp nghiên cứu khoa học 20/7/2023 5 14g00-15g15 K13LKT1 24 P.203
94 Phương pháp nghiên cứu khoa học 20/7/2023 5 14g00-15g15 K13LUA1 18 P.203
95 Phương pháp nghiên cứu khoa học 20/7/2023 5 14g00-15g15 K13KTO2 38 P.206
96 Phương pháp nghiên cứu khoa học 21/7/2023 6 8g00-9g15 K13TCH1 37 P.201
97 Phương pháp nghiên cứu khoa học 21/7/2023 6 8g00-9g15 K13LOG1 20 P.202B
98 Phương pháp nghiên cứu khoa học 21/7/2023 6 8g00-9g15 K13TTH1 9 P.202B
99 Phương pháp nghiên cứu khoa học 21/7/2023 6 8g00-9g15 K13NNA1 47 P.203
100 Phương pháp nghiên cứu khoa học 21/7/2023 6 8g00-9g15 K13NNA2 39 P.206
101 Vật liệu xây dựng 21/7/2023 6 14g00-15g15 K14KXD1 18 P.202B
102 Công nghệ gia công cơ khí 22/7/2023 7 8g00-9g15 K14OTO2 39 P.201
103 Công nghệ gia công cơ khí 22/7/2023 7 8g00-9g15 K14OTO1 40 P.206
104 Kế toán tài chính 4 24/7/2023 2 8g00-9g15 K13KTO2 38 P.201
105 Kế toán tài chính 4 24/7/2023 2 8g00-9g15 K13KTO1 46 P.203
106 Luật Tố tụng hình sự 27/7/2023 5 8g00-9g15 K14LKT1 22 P.203
107 Luật Tố tụng hình sự 27/7/2023 5 8g00-9g15 K14LUA1 26 P.203
108 Thuế  27/7/2023 5 14g00-15g15 K13KTO2 38 P.201
109 Thuế  27/7/2023 5 14g00-15g15 K13KTO1 46 P.203
110 Quản trị tài chính doanh nghiệp 2 31/7/2023 2 8g00-9g15 K13TCH1 37 P.201
111 Quản trị kênh phân phối 31/7/2023 2 8g00-9g15 K13LOG1 20 P.206
112 Hành vi tổ chức 1/8/2023 3 8g00-9g15 K13KDO1-N2 26 P.103
113 Hành vi tổ chức 1/8/2023 3 8g00-9g15 K13KDO2-N2 15 P.103
114 Hành vi tổ chức 1/8/2023 3 8g00-9g15 K13KDO1-N1 40 P.201
115 Hành vi tổ chức 1/8/2023 3 8g00-9g15 K13KDO2-N1 40 P.203
116 Hóa phân tích 1/8/2023 3 14g00-15g00 K14KXN1 14 P.106A
117 Phân tích tài chính 2/8/2023 4 8g00-9g15 K13TCH1 37 P.103
118 Tiếng Anh chuyên ngành Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng 2/8/2023 4 8g00-9g00 K13LOG1 20 P.201
119 Tiếng Anh chuyên ngành truyền thông đa phương tiện 2/8/2023 4 8g00-9g00 K13TTH1 9 P.201
120 Tiếng Trung 2  2/8/2023 4 14g00-15g00 K13NNA1 47 P.203
121 Tiếng Trung 2  2/8/2023 4 14g00-15g00 K13NNA2 39 P.206
122 Tin học kế toán 1 (Kế toán Excel) 3/8/2023 5 8g00-9g30 K13KTO2 38 P.101
123 Tin học kế toán 1 (Kế toán Excel) 3/8/2023 5 8g00-9g30 K13KTO1 46 P.204
124 Tiếng Anh chuyên ngành QTKD 3/8/2023 5 14g00-15g15 K13KDO1-N2 25 P.103
125 Tiếng Anh chuyên ngành QTKD 3/8/2023 5 14g00-15g15 K13KDO2-N2 15 P.103
126 Tiếng Anh chuyên ngành QTKD 3/8/2023 5 14g00-15g15 K13KDO1-N1 41 P.201
127 Tiếng Anh chuyên ngành QTKD 3/8/2023 5 14g00-15g15 K13KDO2-N1 40 P.206
128 Thanh toán quốc tế 4/8/2023 6 8g00-9g15 K13TCH1 37 P.201
129 Thanh toán quốc tế 4/8/2023 6 8g00-9g15 K13LOG1 20 P.206
130 Đọc 2 6/8/2023 CN 8h00-9h15 VB222TA1 15 P.105A
131 Luật các tổ chức quốc tế 7/8/2023 2 8g00-9g15 K12LKT1 45 P.201
132 Điều dưỡng cơ bản 7/8/2023 2 8g00-9g15 K14KXN1 14 P.207B
133 Toán rời rạc 7/8/2023 2 14g00-15g30 K14THO1 37 P.201
134 Toán rời rạc 7/8/2023 2 14g00-15g30 K14THO2 44 P.206
135 Quản trị học 8/8/2023 3 8g00-9g15 K14KSA1 46 P.04
136 Quản trị học 8/8/2023 3 8g00-9g15 K14LHA1 27 P.08
137 Quản trị học 8/8/2023 3 8g00-9g15 K14DVA1 14 P.08
138 Quản trị đa văn hóa 8/8/2023 3 8g00-9g15 K14LOG1 17 P.207B
139 Kế toán tài chính 2 8/8/2023 3 14g00-15g15 K14KTO2 46 P.04
140 Kế toán tài chính 2 8/8/2023 3 14g00-15g15 K14KTO1 52 P.08
141 Viết 2 9/8/2023 4 8g00-9g15 K14NNA1 51 P.04
142 Viết 2 9/8/2023 4 8g00-9g15 K14NNA2 47 P.201
143 Tiếng Anh 3 10/8/2023 5 8g00-9g30 K14LHA1 27 P.02
144 Tiếng Anh 3 10/8/2023 5 8g00-9g30 K14KSA1 46 P.04
145 Tiếng Anh 3 10/8/2023 5 8g00-9g30 K14THO1 37 P.05
146 Tiếng Anh 3 10/8/2023 5 8g00-9g30 K14THO2 44 P.07
147 Tiếng Anh 3 10/8/2023 5 14g00-15g30 K14TCH1 33 P.05
148 Tiếng Anh 3 10/8/2023 5 14g00-15g30 K14KTO1 52 P.08
149 Tiếng Anh 3 10/8/2023 5 14g00-15g30 K14KTO2 46 P.201
150 Tiếng Anh 3 10/8/2023 5 14g00-15g30 K14LKT1 22 P.206
151 Tiếng Anh 3 10/8/2023 5 14g00-15g30 K14LUA1 26 P.206
152 Tiếng Anh 3 11/8/2023 6 8g00-9g30 K14KDO1-N1 35 P.02
153 Tiếng Anh 3 11/8/2023 6 8g00-9g30 K14KDO1-N2 15 P.05
154 Tiếng Anh 3 11/8/2023 6 8g00-9g30 K14KDO2-N2 16 P.05
155 Tiếng Anh 3 11/8/2023 6 8g00-9g30 K14KDO2-N1 35 P.07
156 Tiếng Anh 3 11/8/2023 6 8g00-9g30 K14LOG1 17 P.201
157 Tiếng Anh 3 11/8/2023 6 8g00-9g30 K14TTH1 13 P.201
158 Tiếng Anh 3 11/8/2023 6 14g00-15g30 K14DVA1 14 P.04
159 Tiếng Anh 3 11/8/2023 6 14g00-15g30 K14KXD1 18 P.04
160 Tiếng Anh 3 11/8/2023 6 14g00-15g30 K14KXN1 14 P.04
161 Tiếng Anh 3 11/8/2023 6 14g00-15g30 K14OTO1 40 P.201
162 Tiếng Anh 3 11/8/2023 6 14g00-15g30 K14OTO2 39 P.206
163 Ngữ Pháp 2 12/8/2023 7 8g00-9g15 K14NNA1 51 P.04
164 Ngữ Pháp 2 12/8/2023 7 8g00-9g15 K14NNA2 47 P.201
165 Triết học Mác - Lê nin 14/8/2023 2 8g00-9g15 K14THO1 37 P.02
166 Triết học Mác - Lê nin 14/8/2023 2 8g00-9g15 K14LKT1 22 P.04
167 Triết học Mác - Lê nin 14/8/2023 2 8g00-9g15 K14LUA1 26 P.04
168 Triết học Mác - Lê nin 14/8/2023 2 8g00-9g15 K14TCH1 33 P.05
169 Triết học Mác - Lê nin 14/8/2023 2 8g00-9g15 K14THO2 44 P.08
170 Triết học Mác - Lê nin 14/8/2023 2 14g00-15g15 K14KTO1 52 P.08
171 Triết học Mác - Lê nin 14/8/2023 2 14g00-15g15 K14NNA1 51 P.201
172 Triết học Mác - Lê nin 14/8/2023 2 14g00-15g15 K14KTO2 46 P.206
173 Triết học Mác - Lê nin 14/8/2023 2 14g00-15g15 K14NNA2 47 P.301
174 Triết học Mác - Lê nin 15/8/2023 3 8g00-9g15 K14OTO2 39 P.02
175 Triết học Mác - Lê nin 15/8/2023 3 8g00-9g15 K14KDO1 50 P.04
176 Triết học Mác - Lê nin 15/8/2023 3 8g00-9g15 K14OTO1 40 P.07
177 Triết học Mác - Lê nin 15/8/2023 3 8g00-9g15 K14KDO2 51 P.08
178 Triết học Mác - Lê nin 15/8/2023 3 14g00-15g15 K14LHA1 27 P.02
179 Triết học Mác - Lê nin 15/8/2023 3 14g00-15g15 K14LOG1 17 P.04
180 Triết học Mác - Lê nin 15/8/2023 3 14g00-15g15 K14TTH1 13 P.04
181 Triết học Mác - Lê nin 15/8/2023 3 14g00-15g15 K14KXN1 14 P.04
182 Triết học Mác - Lê nin 15/8/2023 3 14g00-15g15 K14DVA1 14 P.05
183 Triết học Mác - Lê nin 15/8/2023 3 14g00-15g15 K14KXD1 18 P.05
184 Triết học Mác - Lê nin 15/8/2023 3 14g00-15g15 K14KSA1 46 P.08
185 Kinh tế vĩ mô 18/8/2023 6 8g00-9g15 K14KTO1 52 P.04
186 Kinh tế vĩ mô 18/8/2023 6 8g00-9g15 K14TCH1 33 P.05
187 Kinh tế vĩ mô 18/8/2023 6 8g00-9g15 K14KTO2 46 P.08
188 Kinh tế vĩ mô 18/8/2023 6 14g00-15g15 K14KDO1 50 P.04
189 Kinh tế vĩ mô 18/8/2023 6 14g00-15g15 K14LOG1 17 P.05
190 Kinh tế vĩ mô 18/8/2023 6 14g00-15g15 K14KDO2 51 P.08

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

671/QD-ĐHPT

QĐ Điều chỉnh các biểu mẫu khảo sát ý kiến các bên liên quan của Trường áp dụng từ năm học 2023-2024

Thời gian đăng: 28/03/2024

lượt xem: 12 | lượt tải:0

130/QD-ĐHPT

QD Ban hành Sổ tay Đảm bảo chất lượng

Thời gian đăng: 28/03/2024

lượt xem: 13 | lượt tải:0

323/QĐ-ĐHPT

QĐ ban hành Quy trình xây dựng chiến lược Trường Đại học Phan Thiết

Thời gian đăng: 28/03/2024

lượt xem: 12 | lượt tải:0

483/QĐ-ĐHPT

Ban hành Quy trình tự đánh giá và chuẩn bị cho đánh giá ngoài CTĐT

Thời gian đăng: 30/10/2023

lượt xem: 81 | lượt tải:0

482/QĐ-ĐHPT

Ban hành Quy trình tự đánh giá và chuẩn bị cho đánh giá ngoài cơ sở giáo dục

Thời gian đăng: 30/10/2023

lượt xem: 71 | lượt tải:0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây