Lịch thi học kì II năm học 2020 2021

Thứ hai - 21/06/2021 05:54
                 
TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP SL PHÒNG
1 Luật Tố tụng hình sự 20/04/2021 3 9g30-10g45 K11LKT1 29 P.301
2 Thương mại điện tử 20/04/2021 3 9g30-10g30 K10THO1 35 P.204
3 Văn học Anh 24/04/2021 7 8g00-9g15 K11NNA1 38 P.204
4 Văn học Anh 24/04/2021 7 8g00-9g15 K11NNA2 47 P.103
5 Tư tưởng Hồ Chí Minh 26/04/2021 2 8g00-9g00 K10KSA1 36 P.302
6 Tư tưởng Hồ Chí Minh 26/04/2021 2 8g00-9g00 K10KSA2 35 P.301
7 Tư tưởng Hồ Chí Minh 26/04/2021 2 8g00-9g00 K10KSA3 41 P.08
8 Tư tưởng Hồ Chí Minh 26/04/2021 2 8g00-9g00 K10THO1 35 P.07
9 Tư tưởng Hồ Chí Minh 26/04/2021 2 9g30-10g30 K10KSA4 27 P.103
10 Tư tưởng Hồ Chí Minh 26/04/2021 2 9g30-10g30 K10LHA1 29 P.103
11 Tư tưởng Hồ Chí Minh 26/04/2021 2 9g30-10g30 K10LKT1 38 P.08
12 Tư tưởng Hồ Chí Minh 26/04/2021 2 9g30-10g30 K10TCH1 15 P.08
13 Tư tưởng Hồ Chí Minh 26/04/2021 2 9g30-10g30 K10NNA1 35 P.203
14 Tư tưởng Hồ Chí Minh 26/04/2021 2 9g30-10g30 K10NNA3-N1 14 P.203
15 Tư tưởng Hồ Chí Minh 26/04/2021 2 14g00-15g00 K10KDO1 66 P.04
16 Tư tưởng Hồ Chí Minh 26/04/2021 2 14g00-15g00 K10KQT1 14 P.07
17 Tư tưởng Hồ Chí Minh 26/04/2021 2 14g00-15g00 K10KTO2 29 P.07
18 Tư tưởng Hồ Chí Minh 26/04/2021 2 14g00-15g00 K10KTO1 40 P.201
19 Tư tưởng Hồ Chí Minh 26/04/2021 2 14g00-15g00 K10NNA3-N2 14 P.302
20 Tư tưởng Hồ Chí Minh 26/04/2021 2 14g00-15g00 K10NNA2 32 P.302
21 Luật Hành chính 26/04/2021 2 15g30-16g45 K12LKT1 52 P.04
22 Cơ học lý thuyết 28/04/2021 4 14g00-15g15 K12OTO1 66 P.203
23 Marketing du lịch 29/04/2021 5 8g00-9g30 K10KSA1 36 P.302
24 Marketing du lịch 29/04/2021 5 8g00-9g30 K10KSA2 35 P.204
25 Marketing du lịch 29/04/2021 5 8g00-9g30 K10KSA3 41 P.206
26 Marketing du lịch 29/04/2021 5 8g00-9g30 K10KSA4 27 P.103
27 Marketing du lịch 29/04/2021 5 8g00-9g30 K10LHA1 29 P.103
28 Luật Hình sự 05/05/2021 4 8g00-9g30 K11LKT1 29 P.201
29 Luyện âm 08/05/2021 7 8g00-9g30 VB220TA1 15 P.202B
30 Ngữ pháp 1 08/05/2021 7 14g00-15g45 VB220TA1 15 P.202B
31 Luật du lịch 10/05/2021 2 8g00-9g00 K12KSA1 54 P.04
32 Luật du lịch 10/05/2021 2 8g00-9g00 K12KSA2 56 P.103
33 Luật du lịch 10/05/2021 2 8g00-9g00 K12LHA1 39 P.204
34 Luật du lịch 10/05/2021 2 8g00-9g00 K12DVA01 24 P.201
35 Công nghệ phần mềm 10/05/2021 2 14g00-15g30 DH17TH 22 P.04
36 Công nghệ phần mềm 10/05/2021 2 14g00-15g30 K11THO1 26 P.04
37 Đại cương bảo hiểm 12/05/2021 4 8g00-9g30 K12TCH1 46 P.103
38 Ngữ âm 1 16/05/2021 CN 8h VB219Ta1+2 27 p.05
39 Nghe 1 16/05/2021 CN 14h00 vb220TA1 13 202A
40 Nói 1 16/05/2021 CN 15h00 vb220TA1 13 202A
41 Pháp luật đại cương 17/05/2021 2 8g00-9g00 K12THO1 67 P.103
42 Pháp luật đại cương 17/05/2021 2 8g00-9g00 K12TCH1 46 P.07
43 Pháp luật đại cương 17/05/2021 2 8g00-9g00 K12KTO1 47 P.08
44 Pháp luật đại cương 17/05/2021 2 14g00-15g00 K12KTO2 45 P.07
45 Pháp luật đại cương 17/05/2021 2 14g00-15g00 K12KDO1 54 P.08
46 Pháp luật đại cương 17/05/2021 2 14g00-15g00 K12KDO2 56 P.04
47 Kiểm toán 1 19/05/2021 4 8g00-9g15 K11KTO1 45 P.203
48 Kiểm toán 1 19/05/2021 4 8g00-9g15 K11KTO2 39 P.204
49 Bảo mật thông tin 19/05/2021 4 8g00-9g15 K10THO1 35 P.206
50 Nghe 4 21/05/2021 6 8g00-9g00 K10NNA3 28 P.102
51 Nghe 4 21/05/2021 6 8g00-9g00 K10NNA1 35 P.201
52 Nghe 4 21/05/2021 6 8g00-9g00 K10NNA2 32 P.203
53 Thuế ứng dụng 21/05/2021 6 15g30-16g45 K12KTO2 45 P.104
54 Thuế ứng dụng 21/05/2021 6 14g00-15g15 K12KTO1 47 P.104
55 Tiếng Anh du lịch  23/05/2021 CN 9h30 VB219Ta1+2 27 P202B
56 Ngữ Ngáp 3 Thi lần 2 22/5/2021 7 10H VB219Ta1+2 6 p.105
57 Kế toán chi phí giá thành 24/05/2021 2 8g00-9g30 K10KTO1 40 P.103
58 Kế toán chi phí giá thành 24/05/2021 2 8g00-9g30 K10KTO2 29 P.201
59 Luật lao động 24/05/2021 2 8g00-9g30 K10LKT1 38 P.203
60 Ngân hàng trung ương 24/05/2021 2 8g00-9g00 K10TCH1 15 P.105
61 Kỹ thuật điện – Điện tử 24/05/2021 2 14g00-15g30 K12OTO1 66 P.203
62 Ẩm thực Việt Nam 24/05/2021 2 14g00-15g15 K12DVA01 24 P.201
63 Luật thương mại 1 24/05/2021 2 14g00-15g00 K12LKT1 52 P.103
64 Tiếng Anh Thương mại 2 25/05/2021 3 8g00-9g15 K10NNA1 35 P.201
65 Tiếng Anh Thương mại 2 25/05/2021 3 8g00-9g15 K10NNA3 28 P.202B
66 Tiếng Anh Thương mại 2 25/05/2021 3 8g00-9g15 K10NNA2 32 P.204
67 Phương pháp nghiên cứu khoa học 25/05/2021 3 8g00-9g00 K10TCH1 15 P.105
68 Lập trình hướng đối tượng 26/05/2021 4 8g00-9g30 K12THO1 67 P.101
69 Tâm lý khách du lịch 26/05/2021 4 8g00-9g15 K12KSA1 54 P.103
70 Tâm lý khách du lịch 26/05/2021 4 8g00-9g15 K12LHA1 39 P.201
71 Tâm lý khách du lịch 26/05/2021 4 8g00-9g15 K12KSA2 56 P.203
72 Tâm lý khách du lịch 26/05/2021 4 8g00-9g15 K12DVA01 24 P.204
73 Luật Dân sự 1 27/05/2021 5 8g00-9g00 K12LKT1 52 P.103
74 Luật thuế quốc tế 27/05/2021 5 8g00-9g00 K10LKT1 38 P.201
75 Ngữ pháp 2 27/05/2021 5 9g30-10g45 K12NNA1 53 P.103
76 Lý thuyết xác suất & thống kê 27/05/2021 5 9g30-10g45 K11THO1 26 P.201
77 Ngữ pháp 2 27/05/2021 5 9g30-10g45 K12NNA2 52 P.203
78 Cú pháp học 27/05/2021 5 14g00-15g15 K10NNA1 35 P.201
79 Cú pháp học 27/05/2021 5 14g00-15g15 K10NNA2 32 P.203
80 Cú pháp học 27/05/2021 5 14g00-15g15 K10NNA3 28 P.204
81 Pháp luật đại cương 28/05/2021 6 8g00-9g15 K12KSA1 54 P.103
82 Pháp luật đại cương 28/05/2021 6 8g00-9g15 K12LHA1 39 P.201
83 Pháp luật đại cương 28/05/2021 6 8g00-9g15 K12KSA2 56 P.203
84 Pháp luật đại cương 28/05/2021 6 9g45-11g00 K12OTO1 66 P.103
85 Pháp luật đại cương 28/05/2021 6 9g45-11g00 K12LOG1 25 P.201
86 Pháp luật đại cương 28/05/2021 6 9g45-11g00 K12DVA01 24 P.204
87 Kinh tế vi mô 29/05/2021 7 8g00-9g15 K12KTO2 45 P.04
88 Kinh tế vi mô 29/05/2021 7 8g00-9g15 K12KTO1 47 P.103
89 Kinh tế vi mô 29/05/2021 7 8g00-9g15 K12TCH1 46 P.203
90 Tuyến điểm du lịch Việt Nam 1 29/05/2021 7 9g30-10g45 K12LHA1 39 P.204
91 Quản trị chuỗi cung ứng 29/05/2021 7 9g30-10g45 K12LOG1 25 P.206
92 Kế toán tài chính 4 31/05/2021 2 8g00-9g30 K10KTO1 40 P.203
93 Kế toán tài chính 4 31/05/2021 2 8g00-9g30 K10KTO2 29 P.204
94 Đạo đức kinh doanh và văn hóa cty 31/05/2021 2 8g00-9g15 K10KDO1 66 P.103
95 Luật thương mại quốc tế 31/05/2021 2 8g00-9g00 K10LKT1 38 P.201
96 Nghe 4 31/05/2021 2 9g45-10g45 K11NNA2 47 P.203
97 Nghe 4 31/05/2021 2 9g45-10g45 K11NNA3 45 P.204
98 Nghe 4 31/05/2021 2 9g45-10g45 K11NNA1 38 P.206
99 Marketing căn bản 31/05/2021 2 14g00-15g15 K11KSA3 48 P.103
100 Marketing căn bản 31/05/2021 2 14g00-15g15 K11LHA1 39 P.201
101 Marketing căn bản 31/05/2021 2 14g00-15g15 K11KSA1 35 P.204
102 Marketing căn bản 31/05/2021 2 14g00-15g15 K11KSA2 32 P.206
103 Marketing căn bản 31/05/2021 2 14g00-15g15 K11KSA4 43 P203
104 Quản trị bán hàng 01/06/2021 3 8g00-9g15 K11KDO2 44 P.103
105 Lập và thẩm định dự án đầu tư 01/06/2021 3 8g00-9g15 K10TCH1 15 P.201
106 Quản trị bán hàng 01/06/2021 3 8g00-9g15 K11KDO1 42 P.203
107 Nghe 2  01/06/2021 3 9g30-10g30 K12NNA1 53 P.201
108 Nghe 2  01/06/2021 3 9g30-10g30 K12NNA2 52 P.203
109 Kỹ năng mềm 01/06/2021 3 14g00-15g30 DH17KS2 26 P.201
110 Kỹ năng mềm 01/06/2021 3 14g00-15g30 DH17KS1 39 P.203
111 Kỹ năng mềm 01/06/2021 3 14g00-15g30 DH17LH 25 P.204
112 Văn học Anh 01/06/2021 3 14g00-15g15 K11NNA3 45 P.103
113 Hành vi tổ chức 02/06/2021 4 8g00-9g15 K10KDO1 66 P.103
114 Tiếng Trung 1 02/06/2021 4 8g00-9g15 K11NNA3 45 P.201
115 Tiếng Trung 1 02/06/2021 4 8g00-9g15 K11NNA2 47 P.203
116 Tiếng Trung 1 02/06/2021 4 8g00-9g15 K11NNA1 38 P.204
117 Quản trị học 02/06/2021 4 14g00-15g15 K11KSA3 48 P.103
118 Quản trị thương hiệu 02/06/2021 4 14g00-15g15 K11KDO1 42 P.201
119 Quản trị học 02/06/2021 4 14g00-15g15 K11KSA4 43 P.203
120 Quản trị thương hiệu 02/06/2021 4 14g00-15g15 K11KDO2 44 P.204
121 Tiếng Anh tổng quát 2 03/06/2021 5 8g00-9g15 Học lại 1 P.105
122 Cơ sở văn hóa Việt Nam 03/06/2021 5 9g30-10g45 Học lại 5 P.105
123 Luật sở hữu trí tuệ 03/06/2021 5 8g00-9g15 Học lại 3 P.105
124 Nghiên cứu marketing 04/06/2021 6 8g00-9g15 K10KDO1 66 P.103
125 Đất nước học các nước nói Tiếng Anh 04/06/2021 6 8g00-9g15 K11NNA3 45 P.201
126 Đất nước học các nước nói Tiếng Anh 04/06/2021 6 8g00-9g15 K11NNA2 47 P.203
127 Đất nước học các nước nói Tiếng Anh 04/06/2021 6 8g00-9g15 K11NNA1 38 P.206
128 Quản trị chất lượng  04/06/2021 6 9g30-10g45 K11KDO1 42 P.103
129 Quản trị chất lượng  04/06/2021 6 9g30-10g45 K11KDO2 44 P.203
130 Quản trị nhân sự du lịch  04/06/2021 6 14g00-15g15 K11KSA3 48 P.103
131 Quản trị nhân sự du lịch  04/06/2021 6 14g00-15g15 K11KSA2 32 P.201
132 Quản trị nhân sự du lịch  04/06/2021 6 14g00-15g15 K11KSA4 43 P.203
133 Quản trị nhân sự du lịch  04/06/2021 6 14g00-15g15 K11LHA1 39 P.204
134 Quản trị nhân sự du lịch  04/06/2021 6 14g00-15g15 K11KSA1 35 P.206
135 Viết 2 07/06/2021 2 8g00-9g15 K11NNA2 47 P.103
136 Viết 2 07/06/2021 2 8g00-9g15 K11NNA1 38 P.201
137 Viết 2 07/06/2021 2 8g00-9g15 K11NNA3 45 P.203
138 Địa lý du lịch 07/06/2021 2 9g30-10g45 K12KSA1 54 P.103
139 Địa lý du lịch 07/06/2021 2 9g30-10g45 K12LHA1 39 P.201
140 Địa lý du lịch 07/06/2021 2 9g30-10g45 K12KSA2 56 P.203
141 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 07/06/2021 2 14g00-15g15 K11KTO1 45 P.103
142 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 07/06/2021 2 14g00-15g15 K11TCH1 31 P.201
143 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 07/06/2021 2 14g00-15g15 K11KTO2 39 P.203
144 Viết 1 08/06/2021 3 8g00-9g15 K12NNA1 53 P.103
145 Viết 1 08/06/2021 3 8g00-9g15 K12NNA2 52 P.203
146 Luật thương mại 2 08/06/2021 3 8g00-9g00 K11LKT1 29 P.201
147 Quản trị khách sạn 08/06/2021 3 9g30-10g45 K10KSA2 35 P.203
148 Quản trị khách sạn 08/06/2021 3 9g30-10g45 K10KSA3 41 P.103
149 Quản trị khách sạn 08/06/2021 3 9g30-10g45 K10KSA4 27 P.204
150 Quản trị khách sạn 08/06/2021 3 9g30-10g45 K10KSA1 36 P.201
151 Hình vị học  08/06/2021 3 14g00-15g15 K10NNA2 32 P.201
152 Hình vị học  08/06/2021 3 14g00-15g15 K10NNA1 35 P.203
153 Hình vị học  08/06/2021 3 14g00-15g15 K10NNA3 28 P.204
154 Quản trị học 08/06/2021 3 15g30-16g45 K11KSA1 35 P.201
155 Quản trị học 08/06/2021 3 15g30-16g45 K11KSA2 32 P.206
156 Quản trị học 08/06/2021 3 15g30-16g45 K11LHA1 39 P.103
157 Đầu tư tài chính 09/06/2021 4 8g00-9g15 K10TCH1 15 P.103
158 Kế toán tài chính 3 09/06/2021 4 8g00-9g15 K11KTO1 45 P.201
159 Kế toán tài chính 3 09/06/2021 4 8g00-9g15 K11KTO2 39 P.206
160 Quản trị tài chính doanh nghiệp 2 09/06/2021 4 8g00-9g15 K11TCH1 31 P.103
161 Đạo đức nghề luật 09/06/2021 4 8g00-9g00 K12LKT1 52 P.203
162 Quản trị lễ tân 1 09/06/2021 4 14g00-15g15 K12KSA1 54 P.04
163 Quản trị lễ tân 1 09/06/2021 4 14g00-15g15 K12KSA2 56 P.08
164 Đọc 3 09/06/2021 4 14g00-15g15 K11NNA2 47 P.103
165 Đọc 3 09/06/2021 4 14g00-15g15 K11NNA1 38 P.201
166 Đọc 3 09/06/2021 4 14g00-15g15 K11NNA3 45 P.203
167 Tiếng Anh Du lịch 2 10/06/2021 5 8g00-9g15 K10NNA1 35 P.201
168 Tiếng Anh Du lịch 2 10/06/2021 5 8g00-9g15 K10NNA2 32 P.204
169 Tiếng Anh Du lịch 2 10/06/2021 5 8g00-9g15 K10NNA3 28 P.206
170 Toán cao cấp  10/06/2021 5 14g00-15g30 K11KDO1 42 P.206
171 Toán cao cấp  10/06/2021 5 14g00-15g30 K11KDO2 44 P.203
172 Toán cao cấp  10/06/2021 5 14g00-15g30 K11KTO1 45 P.201
173 Toán cao cấp  10/06/2021 5 14g00-15g30 K11KTO2 39 P.204
174 Toán cao cấp  10/06/2021 5 14g00-15g30 K12OTO1 66 P.103
175 Toán cao cấp  11/06/2021 6 8g00-9g30 K10KSA1 36 P.201
176 Toán cao cấp  11/06/2021 6 8g00-9g30 K10KSA2 35 P.206
177 Toán cao cấp  11/06/2021 6 8g00-9g30 K10KSA3 41 P.204
178 Toán cao cấp  11/06/2021 6 8g00-9g30 K10KSA4 27 P.103
179 Toán cao cấp  11/06/2021 6 8g00-9g30 K10LHA1 29 P.103
180 Toán cao cấp  11/06/2021 6 8g00-9g30 K11KQT1 17 P.203
181 Toán cao cấp  11/06/2021 6 8g00-9g30 K11TCH1 31 P.203
182 XML và ứng dụng 11/06/2021 6 14g00-15g30 K10THO1 35 P.104
183 Đại số tuyến tính 11/06/2021 6 14g00-15g30 K12THO1 67 P.08
184 Ngữ âm học 11/06/2021 6 14g00-15g15 K11NNA2 47 P.103
185 Ngữ âm học 11/06/2021 6 14g00-15g15 K11NNA1 38 P.201
186 Ngữ âm học 11/06/2021 6 14g00-15g15 K11NNA3 45 P.203
187 Tin học căn bản 12/06/2021 7 8g00-9g30 K12KDO1 54 P.104
188 Tin học căn bản 12/06/2021 7 8g00-9g30 K12KDO2 56 P.101
189 Kế toán tài chính 1 12/06/2021 7 8g00-9g30 K12KTO1 47 P.203
190 Kế toán tài chính 1 12/06/2021 7 8g00-9g30 K12KTO2 45 P.201
191 Kế toán tài chính 1 12/06/2021 7 8g00-9g30 K12TCH1 46 P.103
192 Nghiệp vụ Hải quan 12/06/2021 7 8g00-9g15 K10KQT1 14 P.102B
193 Kế toán Mỹ 14/06/2021 2 8g00-9g30 K10KTO1 40 P.103
194 Kế toán Mỹ 14/06/2021 2 8g00-9g30 K10KTO2 29 P.201
195 Tin học căn bản 14/06/2021 2 8g00-9g30 K12KTO2 45 P.104
196 Tin học căn bản 14/06/2021 2 8g00-9g30 K12LKT1 52 P.101
197 Tài chính quốc tế 14/06/2021 2 8g00-9g15 K10TCH1 15 P.105
198 Phương pháp nghiên cứu khoa học – Luật 14/06/2021 2 8g00-9g00 K10LKT1 38 P.203
199 Tin học căn bản 14/06/2021 2 14g00-15g30 K12KTO1 47 P.101
200 Tin học căn bản 14/06/2021 2 14g00-15g30 K12TCH1 46 P.104
201 Thống kê ứng dụng 14/06/2021 2 14g00-15g15 K11KDO1 42 P.204
202 Thống kê ứng dụng 14/06/2021 2 14g00-15g15 K11KDO2 44 P.201
203 Thống kê ứng dụng 14/06/2021 2 14g00-15g15 K11KQT1 17 P.103
204 Thống kê ứng dụng 14/06/2021 2 14g00-15g15 K11KTO1 45 P.203
205 Thống kê ứng dụng 14/06/2021 2 14g00-15g15 K11KTO2 39 P.206
206 Thống kê ứng dụng 14/06/2021 2 14g00-15g15 K11TCH1 31 P.103
207 Quản trị rủi ro trong kinh doanh quốc tế 15/06/2021 3 8g00-9g15 K10KQT1 14 P.106
208 Hành vi khách hàng 15/06/2021 3 8g00-9g15 K10KDO1 66 P.103
209 Kinh tế vi mô 15/06/2021 3 14g00-15g15 K12KDO1 54 P.08
210 Kinh tế vi mô 15/06/2021 3 14g00-15g15 K12KDO2 56 P.04
211 Kinh tế vi mô 15/06/2021 3 14g00-15g15 K12LOG1 25 P.02
212 Tin học căn bản 15/06/2021 3 14g00-15g30 K12NNA1 53 P.101
213 Tin học căn bản 15/06/2021 3 14g00-15g30 K12NNA2 52 P.104
214 Tư pháp quốc tế 15/06/2021 3 14g00-15g15 K11LKT1 29 P.201
215 Nguyên lý máy 15/06/2021 3 14g00-15g15 K12OTO1 66 P.103
216 Tin học kế toán 2 (Phần mềm kế toán) 16/06/2021 4 8g00-9g45 K10KTO1 40 P.101
217 Tin học kế toán 2 (Phần mềm kế toán) 16/06/2021 4 8g00-9g45 K10KTO2 29 P.104
218 Luật ngân sách 16/06/2021 4 8g00-9g15 K10LKT1 38 P.201
219 Luật đất đai 16/06/2021 4 14g00-15g30 K12LKT1 52 P.103
220 Luật môi trường 16/06/2021 4 14g00-15g15 K11LKT1 29 P.201
221 Vận tải và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 17/06/2021 5 14g00-15g15 K11KQT1 17 P.102B
222 Quản trị kinh doanh lữ hành 18/06/2021 6 8g00-9g30 K10LHA1 29 P.102B
223 Hệ thống thông tin kế toán 18/06/2021 6 8g00-9g15 K10KTO1 40 P.201
224 Hệ thống thông tin kế toán 18/06/2021 6 8g00-9g15 K10KTO2 29 P.204
225 Luật kinh doanh bất động sản 18/06/2021 6 14g00-15g15 K11LKT1 29 P.201
226 Luật thuế 21/06/2021 2 8g00-9g15 K10LKT1 38 P.201
227 Luật ngân hàng 18/06/2021 6 8g00-9g15 K10LKT1 38 P.206
228 Nghiệp vụ Ngoại thương 06/07/2021 3 8g00-9g15 K10KQT1 14 P.201
229 Thương mại điện tử 07/07/2021 4 8g00-9g15 K10KQT1 14 P.201
230 Digital Marketing (Marketing số) 08/07/2021 5 8g00-9g15 K10KDO1 66 P.103
231 Chuỗi cung ứng trong khách sạn, lữ hành 08/07/2021 5 8g00-9g15 K11KQT1 17
P.201

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

671/QD-ĐHPT

QĐ Điều chỉnh các biểu mẫu khảo sát ý kiến các bên liên quan của Trường áp dụng từ năm học 2023-2024

Thời gian đăng: 28/03/2024

lượt xem: 12 | lượt tải:0

130/QD-ĐHPT

QD Ban hành Sổ tay Đảm bảo chất lượng

Thời gian đăng: 28/03/2024

lượt xem: 13 | lượt tải:0

323/QĐ-ĐHPT

QĐ ban hành Quy trình xây dựng chiến lược Trường Đại học Phan Thiết

Thời gian đăng: 28/03/2024

lượt xem: 11 | lượt tải:0

483/QĐ-ĐHPT

Ban hành Quy trình tự đánh giá và chuẩn bị cho đánh giá ngoài CTĐT

Thời gian đăng: 30/10/2023

lượt xem: 80 | lượt tải:0

482/QĐ-ĐHPT

Ban hành Quy trình tự đánh giá và chuẩn bị cho đánh giá ngoài cơ sở giáo dục

Thời gian đăng: 30/10/2023

lượt xem: 70 | lượt tải:0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây