Lịch thi học kì I năm học 2021 - 2022 (cập nhật)

Thứ năm - 09/12/2021 22:08
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022
Lịch thi học kì I năm học 2021 - 2022 (cập nhật)
TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP SL PHÒNG
1 Đọc 3 31/10/21 CN 8g00-9g30 VB219TA1 + VB219TA3 26 ONL13.HKI
2 Pháp luật về xuất nhập khẩu 02/11/2021 3 8g00-9g00 K11LKT1 25 ONL7.HKI
3 Tội phạm học  03/11/2021 4 8g00-9g00 K10LKT1 37 ONL1.HKI
4 Soạn thảo văn bản pháp luật 04/11/2021 5 14g00-15g15 K12LKT1-N1 24 ONL8.HKI
5 Soạn thảo văn bản pháp luật 04/11/2021 5 14g00-15g15 K12LKT1-N2 24 ONL9.HKI
6 Nghe 3 11/07/2021 CN 8h00-9h15 VB220TA1 13 ONL14.HKI
7 Nói 3 11/07/2021 CN 9h30-11h00 VB220TA1 13 ONL15.HKI
8 Công nghệ gia công cơ khí 08/11/2021 2 14g00-15g15 K12OTO1-N1 27 ONL10.HKI
9 Công nghệ gia công cơ khí 08/11/2021 2 14g00-15g15 K12OTO1-N2 26 ONL11.HKI
10 Pháp luật về thi hành án dân sự 08/11/2021 2 14g00-15g30 K10LKT1 37 ONL2.HKI
11 Thuế 10/11/2021 4 14g00-15g30 K11TCH1 29 ONL3.HKI
12 Thuế 10/11/2021 4 14g00-15g30 K11KDO1 37 ONL4.HKI
13 Thuế 10/11/2021 4 14g00-15g30 K11KDO2-N1 20 ONL5.HKI
14 Thuế 10/11/2021 4 14g00-15g30 K11KDO2-N2 20 ONL6.HKI
15 Luật các tổ chức quốc tế 15/11/2021 2 8g00  K10LKT1 38 ONL16.HKI
16 Luật thương mại quốc tế 18/11/2021 5 8g00 K11LKT1 29 ONL17.HKI
17 Digital marketing 20/11/2021 7 8g00-9g15 LT20KD 13 ONL16.HKI
18 Hành vi tổ chức 20/11/2021 7 14g00-15g15 LT20KD 13 ONL17.HKI
19 Đại cương bảo hiểm 22/11/2021 2 8g00-9g15 K12TCH1 1 ONL-TL3
20 Quản trị thương hiệu 22/11/2021 2 8g00-9g15 K11KDO2 2 ONL-TL3
21 Pháp luật đại cương 22/11/2021 2 8g00-9g00 K12KTO1+2 1 ONL-TL3
22 Chủ nghĩa xã hội khoa học 25/11/2021 5 8g00-9g00 K11KSA3-N1 30 ONL18.HKI
23 Chủ nghĩa xã hội khoa học 25/11/2021 5 8g00-9g00 K11KSA3-N2 18 ONL19.HKI
24 Chủ nghĩa xã hội khoa học 25/11/2021 5 8g00-9g00 K11KSA4-N2 13
25 Chủ nghĩa xã hội khoa học 25/11/2021 5 8g00-9g00 K11KSA4-N1 30 ONL20.HKI
26 Chủ nghĩa xã hội khoa học 25/11/2021 5 8g00-9g00 K11TCH1 31 ONL21.HKI
27 Chủ nghĩa xã hội khoa học 25/11/2021 5 8g00-9g00 K11NNA1 38 ONL22.HKI
28 Chủ nghĩa xã hội khoa học 25/11/2021 5 14g00-15g00 K11KSA1 35 ONL23.HKI
29 Chủ nghĩa xã hội khoa học 25/11/2021 5 14g00-15g00 K11KSA2 32 ONL24.HKI
30 Chủ nghĩa xã hội khoa học 25/11/2021 5 14g00-15g00 K11NNA2-N1 30 ONL25.HKI
31 Chủ nghĩa xã hội khoa học 25/11/2021 5 14g00-15g00 K11NNA2-N2 17 ONL26.HKI
32 Chủ nghĩa xã hội khoa học 25/11/2021 5 14g00-15g00 K11NNA3-N2 15
33 Chủ nghĩa xã hội khoa học 25/11/2021 5 14g00-15g00 K11NNA3-N1 30 ONL27.HKI
34 Chủ nghĩa xã hội khoa học 26/11/2021 6 8g00-9g00 K11LKT1 29 ONL28.HKI
35 Chủ nghĩa xã hội khoa học 26/11/2021 6 8g00-9g00 K11KDO1-N1 30 ONL29.HKI
36 Chủ nghĩa xã hội khoa học 26/11/2021 6 8g00-9g00 K11KDO1-N2 12 ONL30.HKI
37 Chủ nghĩa xã hội khoa học 26/11/2021 6 8g00-9g00 K11KDO2-N2 14
38 Chủ nghĩa xã hội khoa học 26/11/2021 6 8g00-9g00 K11KDO2-N1 30 ONL31.HKI
39 Chủ nghĩa xã hội khoa học 26/11/2021 6 14g00-15g00 K11THO1 26 ONL32.HKI
40 Chủ nghĩa xã hội khoa học 26/11/2021 6 14g00-15g00 K11LHA1 39 ONL33.HKI
41 Chủ nghĩa xã hội khoa học 26/11/2021 6 14g00-15g00 K11KTO1-N1 30 ONL34.HKI
42 Chủ nghĩa xã hội khoa học 26/11/2021 6 14g00-15g00 K11KQT1 17 ONL35.HKI
43 Chủ nghĩa xã hội khoa học 26/11/2021 6 14g00-15g00 K11KTO1-N2 15
44 Chủ nghĩa xã hội khoa học 26/11/2021 6 14g00-15g00 K11KTO2 39 ONL36.HKI
45 Luật Hiến pháp 27/11/2021 7 8g00-9g15 K13LKT1 26 ONL37.HKI
46 Luật Hiến pháp 27/11/2021 7 8g00-9g15 K13LUA1 21 ONL54.HKI
47 Tiếng Trung 1  27/11/21 7 14h00-15h15 VB220TA1 13 ONL72.HKI
48 Luật sở hữu trí tuệ 29/11/2021 2 8g00-9g30 K10LKT1 38 ONL41.HKI
48 Đàm phán và giao tiếp trong kinh doanh quốc tế 29/11/2021 2 8g00-9g00 K11KQT1 17 ONL38.HKI
49 Hệ thống an toàn và ổn định trong ô tô 29/11/2021 2 8g00-9g00 K12OTO1-N1 28 ONL39.HKI
50 Hệ thống an toàn và ổn định trong ô tô 29/11/2021 2 8g00-9g00 K12OTO1-N2 28 ONL40.HKI
51 Văn học Anh 29/11/2021 2 14g00-15g15 K10NNA1 35 ONL42.HKI
52 Văn học Anh 29/11/2021 2 14g00-15g15 K10NNA2 32 ONL43.HKI
53 Văn học Anh 29/11/2021 2 14g00-15g15 K10NNA3 28 ONL44.HKI
54 Công nghệ tài chính (Fintech) 29/11/2021 2 14g00-15g15 K11TCH1 31 ONL45.HKI
55 Tiếng Việt thực hành 30/11/2021 3 14g00-15g15 K12NNA1-N1 31 ONL46.HKI
56 Tiếng Việt thực hành 30/11/2021 3 14g00-15g15 K12NNA1-N2 14 ONL47.HKI
57 Tiếng Việt thực hành 30/11/2021 3 14g00-15g15 K12NNA2-N2 16
58 Tiếng Việt thực hành 30/11/2021 3 14g00-15g15 K12NNA2-N1 31 ONL48.HKI
59 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 01/12/2021 4 8g00-9g15 K12KDO1-N1 31 ONL49.HKI
60 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 01/12/2021 4 8g00-9g15 K12KDO1-N2 17 ONL50.HKI
61 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 01/12/2021 4 8g00-9g15 K12KDO2-N2 16
62 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 01/12/2021 4 8g00-9g15 K12KDO2-N1 31 ONL51.HKI
63 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 01/12/2021 4 8g00-9g15 K12LOG1 25 ONL52.HKI
64 Lý luận Nhà nước và pháp luật 01/12/2021 4 14g00-15g00 K13LKT1 26 ONL53.HKI
65 Lý luận Nhà nước và pháp luật 01/12/2021 4 14g00-15g00 K13LUA1 21 ONL55.HKI
66 Marketing du lịch 02/12/2021 5 8g00-9g30 K11KSA1 35 ONL56.HKI
67 Marketing du lịch 02/12/2021 5 8g00-9g30 K11KSA2 32 ONL57.HKI
68 Marketing du lịch 02/12/2021 5 8g00-9g30 K11LHA1 39 ONL58.HKI
69 Pháp luật về thương mại điện tử 02/12/2021 5 8g00-9g00 K10LKT1 38 ONL59.HKI
70 Marketing du lịch 02/12/2021 5 14g00-15g30 K11KSA3-N1 30 ONL60.HKI
71 Marketing du lịch 02/12/2021 5 14g00-15g30 K11KSA3-N2 18 ONL61.HKI
72 Marketing du lịch 02/12/2021 5 14g00-15g30 K11KSA4-N2 13
73 Marketing du lịch 02/12/2021 5 14g00-15g30 K11KSA4-N1 30 ONL62.HKI
74 Nhập môn tài chính tiền tệ 03/12/2021 6 8g00-9g00 K13KTO1-N1 31 ONL64.HKI
75 Nhập môn tài chính tiền tệ 03/12/2021 6 8g00-9g00 K13KTO1-N2 31 ONL65.HKI
76 Nhập môn tài chính tiền tệ 03/12/2021 6 8g00-9g00 K13KTO2-N1 29 ONL66.HKI
77 Nhập môn tài chính tiền tệ 03/12/2021 6 8g00-9g00 K13KTO2-N2 29 ONL71.HKI
78 Nhập môn tài chính tiền tệ 03/12/2021 6 14g00-15g00 K13TCH1-N1 32 ONL63.HKI
79 Nhập môn tài chính tiền tệ 03/12/2021 6 14g00-15g00 K13LOG1 23 ONL67.HKI
80 Nhập môn tài chính tiền tệ 03/12/2021 6 14g00-15g00 K13TCH1-N2 10
81 An ninh khách sạn 03/12/2021 6 14g00-15g00 K12KSA1-N1 30 ONL68.HKI
82 An ninh khách sạn 03/12/2021 6 14g00-15g00 K12KSA1-N2 16 ONL69.HKI
83 An ninh khách sạn 03/12/2021 6 14g00-15g00 K12KSA2-N2 18
84 An ninh khách sạn 03/12/2021 6 14g00-15g00 K12KSA2-N1 30 ONL70.HKI
85 Ngữ pháp 3  04/12/21 7 14h00-15h15 VB220TA1 13 ONL73.HKI
86 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 10/12/2021 6 8g00-9g15 K10THO1 36 ONL74.HKI
87 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 10/12/2021 6 8g00-9g15 K10KQT1 13 ONL75.HKI
88 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 10/12/2021 6 8g00-9g15 K10TCH1 15
89 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 10/12/2021 6 8g00-9g15 K10LKT1 38 ONL76.HKI
90 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 10/12/2021 6 8g00-9g15 K10KDO1-N1 32 ONL77.HKI
91 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 10/12/2021 6 8g00-9g15 K10KDO1-N2 32 ONL78.HKI
92 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 10/12/2021 6 14g00-15g15 K10KSA1 31 ONL79.HKI
93 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 10/12/2021 6 14g00-15g15 K10KSA2 30 ONL80.HKI
94 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 10/12/2021 6 14g00-15g15 K10KSA3 37 ONL81.HKI
95 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 10/12/2021 6 14g00-15g15 K10KSA4 23 ONL82.HKI
96 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 10/12/2021 6 14g00-15g15 K10LHA1 28 ONL83.HKI
97 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 11/12/2021 7 8g00-9g15 K10KTO1 38 ONL84.HKI
98 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 11/12/2021 7 8g00-9g15 K10KTO2 28 ONL85.HKI
99 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 11/12/2021 7 8g00-9g15 K10NNA1 34 ONL86.HKI
100 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 11/12/2021 7 8g00-9g15 K10NNA2 31 ONL87.HKI
101 Đường lối cách mạng của Đảng CSVN 11/12/2021 7 8g00-9g15 K10NNA3 24 ONL88.HKI
102 Chuyên đề đọc báo cáo tài chính 13/12/2021 2 8g00-9g15 K10KDO1-N1 32 ONL90.HKI
103 Chuyên đề đọc báo cáo tài chính 13/12/2021 2 8g00-9g15 K10KDO1-N1 32 ONL91.HKI
104 Tiếng Anh chuyên ngành LKT 13/12/2021 2 8g00-9g00 K11LKT1 26 ONL89.HKI
105 Pháp luật trong kinh doanh quốc tế 13/12/2021 2 8g00-9g00 K12LOG1 24 ONL92.HKI
106 Kinh tế học đại cương 13/12/2021 2 14g00-15g15 K12LKT1-N1 24 ONL94.HKI
107 Quản trị đa văn hóa 13/12/2021 2 14g00-15g15 K10KQT1 13
108 Kinh tế học đại cương 13/12/2021 2 14g00-15g15 K12LKT1-N2 24 ONL95.HKI
109 Đạo đức nghề luật 13/12/2021 2 14g00-15g00 K10LKT1 38 ONL93.HKI
110 Quản trị chuỗi cung ứng 14/12/2021 3 8g00-9g15 K12KDO1-N1 30 ONL96.HKI
111 Quản trị chuỗi cung ứng 14/12/2021 3 8g00-9g15 K12KDO1-N2 18 ONL97.HKI
112 Quản trị chuỗi cung ứng 14/12/2021 3 8g00-9g15 K12KDO2-N2 12
113 Quản trị chuỗi cung ứng 14/12/2021 3 8g00-9g15 K12KDO2-N1 30 ONL98.HKI
114 Phân tích hoạt động kinh doanh 14/12/2021 3 14g00-15g30 K12KTO1-N1 25 ONL101.HKI
115 Phân tích hoạt động kinh doanh 14/12/2021 3 14g00-15g30 K12KTO1-N2 15 ONL102.HKI
116 Phân tích hoạt động kinh doanh 14/12/2021 3 14g00-15g30 K12KTO2-N2 14
117 Phân tích hoạt động kinh doanh 14/12/2021 3 14g00-15g30 K12KTO2-N1 25 ONL103.HKI
118 Nghiên cứu marketing 14/12/2021 3 14g00-15g15 K11KDO2 37 ONL100.HKI
119 Nghiên cứu marketing 14/12/2021 3 14g00-15g15 K11KDO1 38 ONL99.HKI
120 Kế toán quản trị 15/12/2021 4 8g00-9g15 K11KTO1 33 ONL104.HKI
121 Kế toán quản trị 15/12/2021 4 8g00-9g15 K11KTO2 35 ONL105.HKI
122 Lịch sử văn minh thế giới 15/12/2021 4 8g00-9g00 K11LHA1 29 ONL106.HKI
123 Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam 15/12/2021 4 14g00-15g00 K13LKT1 26 ONL107.HKI
124 Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam 15/12/2021 4 14g00-15g00 K13LUA1 21 ONL108.HKI
125 Quản trị Marketing 16/12/2021 5 8g00-9g15 K10KDO1-N1 32 ONL109.HKI
126 Quản trị Marketing 16/12/2021 5 8g00-9g15 K10KDO1-N2 32 ONL110.HKI
127 Kế toán hành chính sự nghiệp 16/12/2021 5 8g00-9g15 K10KTO1 38 ONL111.HKI
128 Kế toán hành chính sự nghiệp 16/12/2021 5 8g00-9g15 K10KTO2 28 ONL112.HKI
129 Viết 3 (essay writing) 16/12/2021 5 14g00-15g15 K11NNA1 35 ONL113.HKI
130 Viết 3 (essay writing) 16/12/2021 5 14g00-15g15 K11NNA2 37 ONL114.HKI
131 Viết 3 (essay writing) 16/12/2021 5 14g00-15g15 K11NNA3 38 ONL115.HKI
132 Tổ chức sự kiện 17/12/2021 6 8g00-9g15 K10KSA1 31 ONL116.HKI
133 Tổ chức sự kiện 17/12/2021 6 8g00-9g15 K10KSA2 30 ONL117.HKI
134 Tổ chức sự kiện 17/12/2021 6 8g00-9g15 K10KSA3 37 ONL118.HKI
135 Tổ chức sự kiện 17/12/2021 6 8g00-9g15 K10KSA4 23 ONL119.HKI
136 Tổ chức sự kiện 17/12/2021 6 8g00-9g15 K10LHA1 28 ONL120.HKI
137 Quản trị chiến lược 17/12/2021 6 14g00-15g15 K12KDO1-N2 18 ONL121.HKI
138 Quản trị chiến lược 17/12/2021 6 14g00-15g15 K12KDO2-N2 12
139 Quản trị chiến lược 17/12/2021 6 14g00-15g15 K12LOG1 24 ONL122.HKI
140 Quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu 17/12/2021 6 14g00-15g15 K10KQT1 13
141 Quản trị chiến lược 17/12/2021 6 14g00-15g15 K12KDO1-N1 30 ONL123.HKI
142 Quản trị chiến lược 17/12/2021 6 14g00-15g15 K12KDO2-N1 30 ONL124.HKI
143 Vật liệu kỹ thuật 18/12/2021 7 8g00-9g30 K12OTO1-N1 25 ONL127.HKI
144 Vật liệu kỹ thuật 18/12/2021 7 8g00-9g30 K12OTO1-N2 25 ONL128.HKI
145 Quản trị dự án đầu tư 18/12/2021 7 8g00-9g15 K11KDO1 38 ONL125.HKI
146 Quản trị dự án đầu tư 18/12/2021 7 8g00-9g15 K11KDO2 37 ONL126.HKI
147 Luật lao động 20/12/2021 2 8g00-9g30 K11LKT1 26 ONL129.HKI
148 Kế toán tài chính 2 20/12/2021 2 8g00-9g15 K12KTO1-N1 30 ONL130.HKI
149 Kế toán tài chính 2 20/12/2021 2 8g00-9g15 K12KTO1-N2 10 ONL131.HKI
150 Kế toán tài chính 2 20/12/2021 2 8g00-9g15 K12KTO2-N2 14
151 Kế toán tài chính 2 20/12/2021 2 8g00-9g15 K12KTO2-N1 25 ONL132.HKI
152 Luật tố tụng dân sự 22/12/2021 4 8g00-9g15 K11LKT1 26 ONL133.HKI
153 Kinh tế vĩ mô 22/12/2021 4 8g00-9g15 K12TCH1-N1 30 ONL134.HKI
154 Kinh tế vĩ mô 22/12/2021 4 8g00-9g15 K12KTO1-N2 10 ONL135.HKI
155 Kinh tế vĩ mô 22/12/2021 4 8g00-9g15 K12KTO2-N2 9
156 Kinh tế vĩ mô 22/12/2021 4 8g00-9g15 K12TCH1-N2 10
157 Kinh tế vĩ mô 22/12/2021 4 8g00-9g15 K12KTO1-N1 30 ONL136.HKI
158 Kinh tế vĩ mô 22/12/2021 4 8g00-9g15 K12KTO2-N1 30 ONL137.HKI
159 Kinh tế vĩ mô 22/12/2021 4 14g00-15g15 K12KDO1-N1 30 ONL138.HKI
160 Kinh tế vĩ mô 22/12/2021 4 14g00-15g15 K12KDO1-N1 18 ONL139.HKI
161 Kinh tế vĩ mô 22/12/2021 4 14g00-15g15 K12KDO2-N2 12
162 Kinh tế vĩ mô 22/12/2021 4 14g00-15g15 K12KDO2-N1 30 ONL140.HKI
163 Kinh tế vĩ mô 22/12/2021 4 14g00-15g15 K12KDO2-N1 33 ONL141.HKI
164 Kinh tế vĩ mô 22/12/2021 4 14g00-15g15 K12KDO2-N2 9 ONL142.HKI
165 Kinh tế vĩ mô 22/12/2021 4 14g00-15g15 K12LOG1 24
166 Toán tài chính 27/12/2021 2 8g00-9g00 K13KTO2-N1 30 ONL143.HKI
167 Toán tài chính 27/12/2021 2 8g00-9g00 K13KTO2-N2 28 ONL144.HKI
168 Toán tài chính 27/12/2021 2 8g00-9g00 K13KTO1-N1 31 ONL145.HKI
169 Toán tài chính 27/12/2021 2 8g00-9g00 K13KTO1-N2 31 ONL146.HKI
170 Toán tài chính 27/12/2021 2 14g00-15g00 K13TCH1-N1 21 ONL147.HKI
171 Toán tài chính 27/12/2021 2 14g00-15g00 K13TCH1-N1 21 ONL148.HKI
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

671/QD-ĐHPT

QĐ Điều chỉnh các biểu mẫu khảo sát ý kiến các bên liên quan của Trường áp dụng từ năm học 2023-2024

Thời gian đăng: 28/03/2024

lượt xem: 39 | lượt tải:0

130/QD-ĐHPT

QD Ban hành Sổ tay Đảm bảo chất lượng

Thời gian đăng: 28/03/2024

lượt xem: 29 | lượt tải:0

323/QĐ-ĐHPT

QĐ ban hành Quy trình xây dựng chiến lược Trường Đại học Phan Thiết

Thời gian đăng: 28/03/2024

lượt xem: 28 | lượt tải:0

483/QĐ-ĐHPT

Ban hành Quy trình tự đánh giá và chuẩn bị cho đánh giá ngoài CTĐT

Thời gian đăng: 30/10/2023

lượt xem: 97 | lượt tải:0

482/QĐ-ĐHPT

Ban hành Quy trình tự đánh giá và chuẩn bị cho đánh giá ngoài cơ sở giáo dục

Thời gian đăng: 30/10/2023

lượt xem: 84 | lượt tải:0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây