Lịch thi kết thúc học phần HKI NH 2023-2024

Thứ hai - 30/10/2023 18:22
TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP SL PHÒNG
1 Công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô 21/10/2023 7 8g00-9g00 K12OTO1 43 P.206
2 Quản trị Phòng 23/10/2023 2 8g00-9g00 K13KSA1 29 P.206
3 Dung sai - Kỹ thuật đo  23/10/2023 2 14g00-15g15 K14OTO1-N1 40 P.201
4 Dung sai - Kỹ thuật đo  23/10/2023 2 14g00-15g15 K14OTO1-N2 22 P.206
5 Dung sai - Kỹ thuật đo  23/10/2023 2 14g00-15g15 K14OTO2 17 P.206
6 Bệnh học ngoại khoa và chấn thương 24/10/2023 3 14g00-14g50 K14KXN1 14 P.105A
7 Sức bền vật liệu 2 27/10/2023 6 14g00-15g15 K14KXD1 17 P.105A
8 Công pháp quốc tế 31/10/2023 3 8g00-9g15 K13LKT1 20 P.301
9 Công pháp quốc tế 31/10/2023 3 8g00-9g15 K13LUA1 17 P.301
10 Tư pháp quốc tế 03/11/2023 6 14g00-15g15 K13LKT1 20 P.206
11 Tư pháp quốc tế 03/11/2023 6 14g00-15g15 K13LUA1 17 P.206
12 Nghe-Nói 4  04/11/2023 7 8h00-11h00 VB222TA1 14 P.105A
13 Đọc 3  04/11/2023 7 14h00-15h15 VB222TA1 14 P.105A
14 Viết 2 05/11/2023 CN 8h00-9h15 VB222TA1 14 P.105A
15 Cơ học kết cấu 1 13/11/2023 2 8g00-9g30 K14KXD1 17 P.206
16 Đàm phán và giao tiếp trong kinh doanh quốc tế 13/11/2023 2 8g00-9g30 K13LOG1 18 P.304
17 Quản trị sự cố truyền thông  13/11/2023 2 8g00-9g00 K13TTH1 9 P.106A
18 Sinh lý bệnh và miễn dịch 13/11/2023 2 8g00-9g00 K14KXN1 14 P.207A
19 Kết cấu bê tông cốt thép 1 13/11/2023 2 14g00-15g30 K13KXD1 13 P.106A
20 Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam 13/11/2023 2 14g00-15g00 K15LKT1 24 P.201
21 Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam 13/11/2023 2 14g00-15g00 K15LUA1 24 P.201
22 Lý thuyết ô tô 14/11/2023 3 8g00-9g15 K14OTO1-N1 40 P.04
23 Lý thuyết ô tô 14/11/2023 3 8g00-9g15 K14OTO1-N2 22 P.08
24 Lý thuyết ô tô 14/11/2023 3 8g00-9g15 K14OTO2 (cơ điện tử ô tô) 17 P.08
25 Marketing & Truyền thông tích hợp (IMC) 14/11/2023 3 8g00-9g00 K14TTH1 13 P.105A
26 Marketing dịch vụ logistics 14/11/2023 3 14g00-15g15 K14LOG1 17 P.106A
27 Pháp luật kinh tế 15/11/2023 4 8g00-9g00 K14KTO1 49 P.04
28 Pháp luật kinh tế 15/11/2023 4 8g00-9g00 K14KTO2 43 P.08
29 Pháp luật kinh tế 15/11/2023 4 14g00-15g00 K14TCH1 32 P.102B
30 Pháp luật kinh tế 15/11/2023 4 14g00-15g00 K14KDO1 48 P.103
31 Pháp luật kinh tế 15/11/2023 4 14g00-15g00 K14KDO2 45 P.201
32 Quản lý vận tải quốc tế 16/11/2023 5 8g00-9g30 K13LOG1 18 P.105A
33 Quản trị kho hàng 16/11/2023 5 14g00-15g30 K14LOG1 17 P.105A
34 Nguyên lý – Chi tiết máy 17/11/2023 6 14g00-15g30 K14OTO1-N1 40 P.103
35 Nguyên lý – Chi tiết máy 17/11/2023 6 14g00-15g30 K14OTO1-N2 22 P.206
36 Nguyên lý – Chi tiết máy 17/11/2023 6 14g00-15g30 K14OTO2 (cơ điện tử ô tô) 17 P.206
37 Hệ thống điều hòa không khí trên ô tô (môn tự chọn) 18/11/2023 7 8g00-9g00 K13OTO1 35 P.103
38 Hệ thống điều hòa không khí trên ô tô (môn tự chọn) 18/11/2023 7 8g00-9g00 K13OTO2 28 P.202B
39 Quản trị tài chính doanh nghiệp 20/11/2023 2 8g00-9g00 K14KDO1-N2 13 P.103
40 Quản trị tài chính doanh nghiệp 20/11/2023 2 8g00-9g00 K14KDO2-N2 10 P.103
41 Quản trị tài chính doanh nghiệp 20/11/2023 2 8g00-9g00 K14LOG1 17 P.103
42 Quản trị tài chính doanh nghiệp 20/11/2023 2 8g00-9g00 K14KDO1-N1 35 P.203
43 Quản trị tài chính doanh nghiệp 20/11/2023 2 8g00-9g00 K14KDO2-N1 35 P.206
44 Luật Hiến pháp 20/11/2023 2 14g00-15g15 K15LKT1 24 P.04
45 Luật Hiến pháp 20/11/2023 2 14g00-15g15 K15LUA1 24 P.04
46 Du lịch cộng đồng 20/11/2023 2 14g00-15g15 K13LHA1 24 P.201
47 Hóa học  20/11/2023 2 14g00-15g10 K15KXN1 20 P.202B
48 Quản trị Lễ Tân 21/11/2023 3 8g00-9g15 K14KSA1-N1 30 P.201
49 Quản trị Lễ Tân 21/11/2023 3 8g00-9g15 K14DVA1 14 P.206
50 Quản trị Lễ Tân 21/11/2023 3 8g00-9g15 K14KSA1-N2 15 P.206
51 Luật kinh doanh bất động sản 21/11/2023 3 14g00-15g15 K14LKT1 21 P.203
52 Luật kinh doanh bất động sản 21/11/2023 3 14g00-15g15 K14LUA1 23 P.203
53 Chủ nghĩa xã hội khoa học 22/11/2023 4 8g00-8g45 K13NNA1 47 P.04
54 Chủ nghĩa xã hội khoa học 22/11/2023 4 8g00-8g45 K13NNA2 40 P.05
55 Chủ nghĩa xã hội khoa học 22/11/2023 4 8g00-8g45 K13KXD1 13 P.08
56 Chủ nghĩa xã hội khoa học 22/11/2023 4 8g00-8g45 K13LOG1 18 P.08
57 Chủ nghĩa xã hội khoa học 22/11/2023 4 8g00-8g45 K13TTH1 9 P.08
58 Chủ nghĩa xã hội khoa học 22/11/2023 4 14g00-14g45 K13KTO1 46 P.103
59 Chủ nghĩa xã hội khoa học 22/11/2023 4 14g00-14g45 K13KTO2 38 P.201
60 Chủ nghĩa xã hội khoa học 22/11/2023 4 14g00-14g45 K13OTO2 28 P.202A
61 Chủ nghĩa xã hội khoa học 22/11/2023 4 14g00-14g45 K13OTO1 35 P.206
62 Chủ nghĩa xã hội khoa học 23/11/2023 5 8g00-8g45 K13LKT1 20 P.04
63 Chủ nghĩa xã hội khoa học 23/11/2023 5 8g00-8g45 K13LUA1 17 P.04
64 Chủ nghĩa xã hội khoa học 23/11/2023 5 8g00-8g45 K13DVA1 17 P.08
65 Chủ nghĩa xã hội khoa học 23/11/2023 5 8g00-8g45 K13LHA1 24 P.08
66 Chủ nghĩa xã hội khoa học 23/11/2023 5 8g00-8g45 K13KSA1 29 P.103
67 Chủ nghĩa xã hội khoa học 23/11/2023 5 8g00-8g45 K13THO1-N2 15 P.103
68 Chủ nghĩa xã hội khoa học 23/11/2023 5 8g00-8g45 K13THO1-N1 39 P.301
69 Chủ nghĩa xã hội khoa học 23/11/2023 5 14g00-14g45 K13TCH1 34 P.201
70 Chủ nghĩa xã hội khoa học 23/11/2023 5 14g00-14g45 K13KDO2 48 P.203
71 Chủ nghĩa xã hội khoa học 23/11/2023 5 14g00-14g45 K13KDO1-N1 31 P.301
72 Chủ nghĩa xã hội khoa học 23/11/2023 5 14g00-14g45 K13KDO1-N1 31 P.302
73 Văn hóa du lịch 24/11/2023 6 8g00-9g00 K15LHA1 27 P.202A
74 Tổ chức và quản lý y tế 24/11/2023 6 14g00-15g00 K14KXN1 14 P.106A
75 Kiến trúc công nghiệp 25/11/2023 7 8g00-9g00 K13KXD1 13 P.01
76 Pháp luật về thương mại điện tử 25/11/2023 7 8g00-9g00 K13LUA1 17 P.06
77 Đại cương lịch sử Việt Nam 27/11/2023 2 8g00-9g15 K15LHA1 27 P.206
78 Luật sở hữu trí tuệ 27/11/2023 2 14g00-15g15 K13LKT1 20 P.201
79 Luật sở hữu trí tuệ 27/11/2023 2 14g00-15g15 K13LUA1 17 P.201
80 Quản trị kinh doanh lữ hành 27/11/2023 2 14g00-15g15 K13LHA1 24 P.202B
81 Lý luận Nhà nước và pháp luật 30/11/2023 5 8g00-9g15 K15LKT1 24 P.103
82 Lý luận Nhà nước và pháp luật 30/11/2023 5 8g00-9g15 K15LUA1 24 P.103
83 Luật đất đai 01/12/2023 6 8g00-9g30 K14LKT1 21 P.103
84 Luật đất đai 01/12/2023 6 8g00-9g30 K14LUA1 23 P.103
85 Thuế 01/12/2023 6 14g00-15g15 K14TCH1 32 P.103
86 Giải phẫu 2 01/12/2023 6 14g00-15g00 K14KXN1 14 P.105A
87 Hình họa - Vẽ kỹ thuật 04/12/2023 2 8g00-9g45 K15OTO1 43 P.103
88 Hình họa - Vẽ kỹ thuật 04/12/2023 2 8g00-9g45 K15KXD1 12 P.106A
89 Hình họa - Vẽ kỹ thuật 04/12/2023 2 8g00-9g45 K15OTO2 43 P.203
90 Cơ học đất 04/12/2023 2 14g00-15g15 K14KXD1 17 P.105A
91 Quản trị khách sạn 04/12/2023 2 14g00-15g15 K13KSA1_N1 29 P.201
92 Quản trị khách sạn 04/12/2023 2 14g00-15g15 K13KSA1_N2 29 P.206
93 Dẫn luận ngôn ngữ học  05/12/2023 3 8g00-9g15 K15NNA1 45 P.103
94 Dẫn luận ngôn ngữ học  05/12/2023 3 8g00-9g15 K15NNA2 46 P.201
95 Tiếng Anh chuyên ngành xây dựng 05/12/2023 3 8g00-9g15 K13KXD1 13 P.207A
96 Bệnh học nội khoa 05/12/2023 3 8g00-8g45 K14KXN1 14 P.106A
97 Hệ thống thông tin kế toán 05/12/2023 3 14g00-15g15 K13KTO2 38 P.201
98 Hệ thống thông tin kế toán 05/12/2023 3 14g00-15g15 K13KTO1 46 P.203
99 Anh văn chuyên ngành TCNH 05/12/2023 3 14g00-15g15 K13TCH1 34 P.206
100 Luật thương mại 1 05/12/2023 3 14g00-15g00 K14LKT1 21 P.103
101 Luật thương mại 1 05/12/2023 3 14g00-15g00 K14LUA1 23 P.103
102 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 06/12/2023 4 14g00-15g15 K14KTO1 49 P.103
103 Tổng quan kinh doanh quốc tế 06/12/2023 4 14g00-15g15 K15LOG1 20 P.202A
104 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 06/12/2023 4 14g00-15g15 K14KTO2 43 P.203
105 Quản trị chuỗi cung ứng 07/12/2023 5 8g00-9g15 K14KDO2 45 P.103
106 Quản trị chuỗi cung ứng 07/12/2023 5 8g00-9g15 K14LOG1 17 P.106A
107 Quản trị chuỗi cung ứng 07/12/2023 5 8g00-9g15 K14KDO1 48 P.203
108 Kế toán quản trị 08/12/2023 6 8g00-9g15 K13KTO1 46 P.103
109 Kế toán quản trị 08/12/2023 6 8g00-9g15 K13KTO2 38 P.201
110 Vật liệu kỹ thuật 08/12/2023 6 8g00-9g15 K14OTO1-N1 40 P.203
111 Vật liệu kỹ thuật 08/12/2023 6 8g00-9g15 K14OTO1-N2 22 P.206
112 Vật liệu kỹ thuật 08/12/2023 6 8g00-9g15 K14OTO2 (cơ điện tử ô tô) 17 P.206
113 Phát triển du lịch bền vững 08/12/2023 6 14g00-15g15 K15LHA1 27 P.202A
114 Cơ học lý thuyết 09/12/2023 7 8g00-9g30 K15OTO1 43 P.103
115 Cơ học lý thuyết 09/12/2023 7 8g00-9g30 K15KXD1 12 P.106A
116 Cơ học lý thuyết 09/12/2023 7 8g00-9g30 K15OTO2 43 P.203
117 Tin học kế toán 2 (Phần mềm kế toán) 11/12/2023 2 8g00-9g30 K13KTO1 46 P.204 (phòng máy 4)
118 Hệ thống khí nén - thủy lực 11/12/2023 2 8g00-9g00 K14OTO2 (cơ điện tử ô tô) 17 P.106A
119 Tin học kế toán 2 (Phần mềm kế toán) 11/12/2023 2 14g00-15g30 K13KTO2 38 P.204 (phòng máy 4)
120 Kế toán tài chính 3 11/12/2023 2 14g00-15g15 K14KTO1 49 P.103
121 Kế toán tài chính 3 11/12/2023 2 14g00-15g15 K14KTO2 43 P.203
122 Anh văn chuyên ngành kế toán 13/12/2023 4 8g00-9g15 K13KTO1 46 P.103
123 Anh văn chuyên ngành kế toán 13/12/2023 4 8g00-9g15 K13KTO2 38 P.203
124 Cú pháp 13/12/2023 4 14g00-15g15 Học lại 3 P.105A
125 Tiếng Anh 4 14/12/2023 5 8g00-9g15 K14KTO1 49 P.103
126 Tiếng Anh 4 14/12/2023 5 8g00-9g15 K14TCH1 32 P.201
127 Tiếng Anh 4 14/12/2023 5 8g00-9g15 K14KTO2 43 P.203
128 Tiếng Anh 4 14/12/2023 5 8g00-9g15 K14LKT1 21 P.206
129 Tiếng Anh 4 14/12/2023 5 8g00-9g15 K14LUA1 23 P.206
130 Tiếng Anh 4 14/12/2023 5 14g00-15g15 K14THO2 42 P.103
131 Tiếng Anh 4 14/12/2023 5 14g00-15g15 K14THO1 38 P.201
132 Tiếng Anh 4 14/12/2023 5 14g00-15g15 K14LHA1 20 P.202A
133 Tiếng Anh 4 14/12/2023 5 14g00-15g15 K14KSA1 45 P.203
134 Tiếng Anh 4 15/12/2023 6 8g00-9g15 K14KDO1 48 P.103
135 Tiếng Anh 4 15/12/2023 6 8g00-9g15 K14LOG1 17 P.201
136 Tiếng Anh 4 15/12/2023 6 8g00-9g15 K14TTH1 13 P.201
137 Tiếng Anh 4 15/12/2023 6 8g00-9g15 K14KDO2 45 P.203
138 Tiếng Anh 4 15/12/2023 6 14g00-15g15 K14DVA1 14 P.103
139 Tiếng Anh 4 15/12/2023 6 14g00-15g15 K14OTO1 22 P.103
140 Tiếng Anh 4 15/12/2023 6 14g00-15g15 K14OTO1 40 P.201
141 Tiếng Anh 4 15/12/2023 6 14g00-15g15 K14KXD1 17 P.206
142 Tiếng Anh 4 15/12/2023 6 14g00-15g15 K14OTO2 (cơ điện tử ô tô) 17 P.206
143 Toán cao cấp 16/12/2023 7 8g00-9g15 K15THO1 38 P.201
144 Toán cao cấp 16/12/2023 7 8g00-9g15 K13KSA1 29 P.202B
145 Toán cao cấp 16/12/2023 7 8g00-9g15 K15THO2 39 P.203
146 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 18/12/2023 2 8g00-9g15 K14THO2 42 P.103
147 Lý thuyết xác suất và thống kê toán 18/12/2023 2 8g00-9g15 K14THO1 38 P.201
148 Quản trị bán hàng 18/12/2023 2 14g00-15g15 K13KDO1-N1 31 P.201
149 Quản trị bán hàng 18/12/2023 2 14g00-15g15 K13KDO2 48 P.203
150 Quản trị bán hàng 18/12/2023 2 14g00-15g15 K13KDO1-N2 31 P.206
151 Marketing căn bản 19/12/2023 3 8g00-9g15 K15TTH1 18 P.102B
152 Marketing căn bản 19/12/2023 3 8g00-9g15 K15KTO1 43 P.103
153 Mô – phôi học 19/12/2023 3 8g00-9g15 K14KXN1 14 P.106
154 Marketing căn bản 19/12/2023 3 8g00-9g15 K15KTO2 42 P.203
155 Đọc 3    19/12/2023 3 14g00-15g15 K14NNA1 49 P.04
156 Đọc 3    19/12/2023 3 14g00-15g15 K14NNA2 47 P.08
157 Marketing căn bản 19/12/2023 3 14g00-15g15 K15TCH1 34 P.201
158 Marketing căn bản 19/12/2023 3 14g00-15g15 K15KDO2 39 P.203
159 Marketing căn bản 19/12/2023 3 14g00-15g15 K15KDO1 37 P.206
160 Du Lịch 1 20/12/2023 4 8g00-9g15 K13NNA-CN3 24 P.102B
161 Nghiệp vụ lễ tân 1 20/12/2023 4 8g00-9g15 K15KSA1-N1 30 P.103
162 Lý thuyết giảng dạy tiếng Anh 20/12/2023 4 8g00-9g15 K13NNA-CN1 30 P.201
163 Nghiệp vụ lễ tân 1 20/12/2023 4 8g00-9g15 K15KSA1-N2 30 P.203
164 Lý thuyết giảng dạy tiếng Anh 20/12/2023 4 8g00-9g15 K13NNA-CN2 30 P.206
165 Pháp luật về thi hành án dân sự 20/12/2023 4 8g00-9g00 K13LKT1 20 P.202B
166 Nghiên cứu marketing 20/12/2023 4 14g00-15g15 K13KDO1-N1 31 P.102B
167 Nghiên cứu marketing 20/12/2023 4 14g00-15g15 K13KDO2 48 P.103
168 Quản trị học 20/12/2023 4 14g00-15g15 K15KDO1 37 P.201
169 Nghiên cứu marketing 20/12/2023 4 14g00-15g15 K13KDO1-N1 31 P.202B
170 Quản trị học 20/12/2023 4 14g00-15g15 K15KDO2 39 P.203
171 Vật lý  21/12/2023 5 8g00-9g30 K15OTO1 43 P.103
172 Vật lý  21/12/2023 5 8g00-9g30 K15KXD1 12 P.106
173 Kế toán ngân hàng thương mại 21/12/2023 5 8g00-9g30 K13TCH1 34 P.201
174 Vật lý  21/12/2023 5 8g00-9g30 K15OTO2 43 P.203
175 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 21/12/2023 5 8g00-9g15 K14TCH1 32 P.206
176 Viết 3 21/12/2023 5 14g00-15g15 K14NNA2 47 P.04
177 Viết 3 21/12/2023 5 14g00-15g15 K14NNA1 49 P.08
178 Tuyến điểm du lịch Việt Nam 2 21/12/2023 5 14g00-15g15 K14LHA1 20 P.102B
179 Đọc 1 21/12/2023 5 14g00-15g15 K15NNA2 46 P.103
180 Đọc 1 21/12/2023 5 14g00-15g15 K15NNA1 45 P.203
181 Kinh tế vi mô 22/12/2023 6 8g00-9g15 K14KSA1 45 P.103
182 Kinh tế vi mô 22/12/2023 6 8g00-9g15 K14DVA1 14 P.201
183 Kinh tế vi mô 22/12/2023 6 8g00-9g15 K14LHA1 20 P.201
184 Quản trị dự án đầu tư 22/12/2023 6 8g00-9g15 K13KDO2 48 P.203
185 Quản trị dự án đầu tư 22/12/2023 6 8g00-9g15 K13KDO1-N1 40 P.206
186 Quản trị dự án đầu tư 22/12/2023 6 8g00-9g15 K13KDO1-N2 22 P.301
187 Quản trị dự án đầu tư 22/12/2023 6 8g00-9g15 K13LOG1 18 P.301
188 Thương Mại 1  22/12/2023 6 14g00-15g15 K13NNA-CN3 24 P.102B
189 Kinh tế học đại cương 22/12/2023 6 14g00-15g15 K14LKT1 21 P.103
190 Kinh tế học đại cương 22/12/2023 6 14g00-15g15 K14LUA1 23 P.103
191 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 22/12/2023 6 14g00-15g15 K15KDO1 37 P.201
192 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 22/12/2023 6 14g00-15g15 K15KDO2 39 P.203
193 Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh 22/12/2023 6 14g00-15g15 K15TTH1 18 P.206
194 Ngữ Pháp 1 23/12/2023 7 8g00-9g15 K15NNA1 45 P.04
195 Ngữ Pháp 1 23/12/2023 7 8g00-9g15 K15NNA2 46 P.08
196 Logic học đại cương  23/12/2023 7 8g00-9g15 K15LKT1 24 P.103
197 Logic học đại cương  23/12/2023 7 8g00-9g15 K15LUA1 24 P.103
198 Thanh toán quốc tế 23/12/2023 7 8g00-9g15 K14TCH1 32 P.201
199 Mô hình tài chính 23/12/2023 7 8g00-9g15 K13TCH1 34 PM2
200 Nguyên lý kế toán 25/12/2023 2 8g00-9g15 K15TCH1 34 P.02
201 Nguyên lý kế toán 25/12/2023 2 8g00-9g15 K15KTO1 43 P.04
202 Nguyên lý kế toán 25/12/2023 2 8g00-9g15 K15KTO2 42 P.08
203 Tiếng Trung 3 25/12/2023 2 8g00-9g15 K13NNA1 47 P.103
204 Tiếng Trung 3 25/12/2023 2 8g00-9g15 K13NNA2 40 P.203
205 Quản trị nguồn nhân lực 25/12/2023 2 14g00-15g15 K14TTH1 13 P.102B
206 Quản trị nguồn nhân lực 25/12/2023 2 14g00-15g15 K14KDO1 48 P.103
207 Thương mại điện tử 25/12/2023 2 14g00-15g15 K13LOG1 18 P.201
208 Thương mại điện tử 25/12/2023 2 14g00-15g15 K13TTH1 9 P.201
209 Quản trị nguồn nhân lực 25/12/2023 2 14g00-15g15 K14KDO2 45 P.203
210 Ngữ Pháp 3 26/12/2023 3 8g00-9g15 K14NNA2 47 P.103
211 Ngữ Pháp 3 26/12/2023 3 8g00-9g15 K14NNA1 49 P.203
212 Nhập môn tài chính tiền tệ 26/12/2023 3 14g00-15g15 K15LOG1 20 P.102B
213 Nhập môn tài chính tiền tệ 26/12/2023 3 14g00-15g15 K15KTO1 43 P.103
214 Nhập môn tài chính tiền tệ 26/12/2023 3 14g00-15g15 K15TCH1 34 P.201
215 Nhập môn tài chính tiền tệ 26/12/2023 3 14g00-15g15 K15KTO2 42 P.203
216 Kiểm soát nhiễm khuẩn 27/12/2023 4 8g00-9g15 K14KXN1 14 P.106
217 Công nghệ lập trình CNC 27/12/2023 4 8g00-9g15 K13OTO1 35 P.201
218 Công nghệ lập trình CNC 27/12/2023 4 8g00-9g15 K13OTO2 28 P.206
219 Luật các tổ chức quốc tế 27/12/2023 4 8g00-9g00 K13LKT1 20 P.103
220 Luật các tổ chức quốc tế 27/12/2023 4 8g00-9g00 K13LUA1 17 P.103
221 Tiếng Anh 1 27/12/2023 4 14g00-15g30 K15KSA1-N2 19 P.103
222 Tiếng Anh 1 27/12/2023 4 14g00-15g30 K15KXN1 23 P.103
223 Tiếng Anh 1 27/12/2023 4 14g00-15g30 K15LUA1 32 P.103
224 Tiếng Anh 1 27/12/2023 4 14g00-15g30 K15KSA1-N1 40 P.201
225 Tiếng Anh 1 27/12/2023 4 14g00-15g30 K15LKT1 22 P.203
226 Nhập môn CNTT 27/12/2023 4 14g00-15g30 K15THO1 38 PM2
227 Nhập môn CNTT 27/12/2023 4 14g00-15g30 K15THO2 39 PM4
228 Tiếng Anh 1 28/12/2023 5 8g00-9g30 K15DVA1 26 P.103
229 Tiếng Anh 1 28/12/2023 5 8g00-9g30 K15TTH1 21 P.103
230 Tiếng Anh 1 28/12/2023 5 8g00-9g30 K15OTO2 46 P.201
231 Tiếng Anh 1 28/12/2023 5 8g00-9g30 K15OTO1 47 P.203
232 Tiếng Anh 1 28/12/2023 5 8g00-9g30 K15KDO2 42 P.206
233 Tiếng Anh 1 28/12/2023 5 8g00-9g30 K15KDO1 41 P.301
234 Nguyên lý cơ bản về logistics và quản lý chuỗi cung ứng 28/12/2023 5 8g00-9g15 K15LOG1 20 P.102B
235 Toán Tài chính 28/12/2023 5 8g00-9g15 K15KTO2 42 P.103
236 Toán tài chính 28/12/2023 5 8g00-9g15 K15TCH1 34 P.201
237 Toán Tài chính 28/12/2023 5 8g00-9g15 K15KTO1 43 P.203
238 Tiếng Anh 1 29/12/2023 6 8g00-9g30 K15KXD1 15 P.103
239 Tiếng Anh 1 29/12/2023 6 8g00-9g30 K15TCH1 35 P.103
240 Tiếng Anh 1 29/12/2023 6 8g00-9g30 K15THO1 38 P.201
241 Tiếng Anh 1 29/12/2023 6 8g00-9g30 K15THO2 39 P.206
242 Tin học căn bản 29/12/2023 6 8g00-9g30 K14KTO1 49 PM2
243 Tin học căn bản 29/12/2023 6 8g00-9g30 K14KTO2 43 PM4
244 Tiếng Anh 1 29/12/2023 6 14g00-15g30 K15KTO1 48 P.04
245 Tiếng Anh 1 29/12/2023 6 14g00-15g30 K15KTO2 48 P.08
246 Tiếng Anh 1 29/12/2023 6 14g00-15g30 K15LHA1 23 P.103
247 Tiếng Anh 1 29/12/2023 6 14g00-15g30 K15LOG1 22 P.103
248 Tin học căn bản 29/12/2023 6