Lịch thi học kì I năm học 2020 - 2021

Thứ tư - 02/12/2020 03:02
Lịch thi kết thúc học phần Học kì 1 năm học 2020-2021
Lịch thi học kì I năm học 2020 - 2021
TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP SL PHÒNG GVGD
1 Công pháp quốc tế 16/11/2020 2 8h00-9h30 K10LKT1 38 P.102B Phan Hoài Nam
2 Công pháp quốc tế 16/11/2020 2 8h00-9h30 K11LKT1 29 P.202A Phan Hoài Nam
4 An ninh khách sạn 17/11/2020 3 8h00-9h30 K10KSA1 36 P.02 Lê Thành Vinh
5 An ninh khách sạn 17/11/2020 3 8h00-9h30 K10KSA2 35 P.07 Lê Thành Vinh
6 An ninh khách sạn 17/11/2020 3 8h00-9h30 K10KSA3 41 P.04 Lê Thành Vinh
7 An ninh khách sạn 17/11/2020 3 8h00-9h30 K10KSA4 27 P.09 Lê Thành Vinh
8 An ninh khách sạn 17/11/2020 3 14h00-15h30 K11KSA1 35 P.02 Lê Thành Vinh
9 An ninh khách sạn 17/11/2020 3 14h00-15h30 K11KSA2 32 P.09 Lê Thành Vinh
10 An ninh khách sạn 17/11/2020 3 14h00-15h30 K11KSA3 48 P.04 Lê Thành Vinh
11 An ninh khách sạn 17/11/2020 3 14h00-15h30 K11KSA4 43 P.08 Lê Thành Vinh
3 Tư pháp quốc tế 18/11/2020 4 14h00-15h30 K10LKT1 38 P.103 Phan Hoài Nam
42 Pháp luật trong kinh doanh quốc tế 18/11/2020 4 14h00-15h30 K10KQT1 14 P.202A Nguyễn Thị Hoài Việt
43 Pháp luật trong kinh doanh quốc tế 18/11/2020 4 14h00-15h30 K11KQT1 17 P.202A Nguyễn Thị Hoài Việt
12 Kiểm toán 1 19/11/2020 5 8h00-9h30 K10KTO1 40 P.04 Lê Thị Bảo Như
13 Kiểm toán 1 19/11/2020 5 8h00-9h30 K10KTO2 29 P.02 Lê Thị Bảo Như
17 Kinh doanh nhà hàng 19/11/2020 5 14h00-15h30 K10KSA1 36 P.02 Mai Ngọc Khánh
18 Kinh doanh nhà hàng 19/11/2020 5 14h00-15h30 K10KSA2 35 8 Mai Ngọc Khánh
19 Kinh doanh nhà hàng 19/11/2020 5 14h00-15h30 K10KSA3 41 P.04 Mai Ngọc Khánh
20 Kinh doanh nhà hàng 19/11/2020 5 14h00-15h30 K10KSA4 27 P.01 Mai Ngọc Khánh
21 Tổ chức sự kiện 20/11/2020 6 14h00-15h30 DH17KS1 39 P.02 Nguyễn Trần Bảo Trinh
22 Tổ chức sự kiện 20/11/2020 6 14h00-15h30 DH17KS2 26 P.04 Nguyễn Trần Bảo Trinh
23 Tổ chức sự kiện 20/11/2020 6 14h00-15h30 DH17LH 25 P.04 Nguyễn Trần Bảo Trinh
40 Quản trị kho hàng và phân phối 20/11/2020 6 14h00-15h30 K10KQT1 14 P.01 Nguyễn Thị Hoài Việt
14 Tiếng Việt thực hành 23/11/2020 2 8h00-9h30 K11NNA1 38 P.02 Lý Thị Thu Thủy
15 Tiếng Việt thực hành 23/11/2020 2 8h00-9h30 K11NNA2 47 P.08 Lý Thị Thu Thủy
16 Tiếng Việt thực hành 23/11/2020 2 8h00-9h30 K11NNA3 45 P.04 Lý Thị Thu Thủy
36 Văn hóa ẩm thực 23/11/2020 2 14h00-15h30 K12KSA1 50 P.206 Nguyễn Tiến Độ
37 Văn hóa ẩm thực 23/11/2020 2 14h00-15h30 K12KSA2 50 P.301 Nguyễn Tiến Độ
38 Văn hóa ẩm thực 23/11/2020 2 14h00-15h30 K12LHA1 39 P.203 Nguyễn Tiến Độ
39 Văn hóa ẩm thực 23/11/2020 2 14h00-15h30 K12DVA01 19 P.203 Nguyễn Tiến Độ
41 Pháp luật kinh doanh bất động sản 23/11/2020 2 8h00-9h30 DH17LKT 55 P.203 Ngô Gia Hoàng
31 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 27/11/2020 6 14h00-15h30 K11KTO1 45 P.08 Nguyễn Anh Thư
32 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 27/11/2020 6 14h00-15h30 K11KTO2 39 P02 Nguyễn Anh Thư
33 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 27/11/2020 6 8h00-9h30 K11KDO1 42 P.02 Nguyễn Anh Thư
34 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 27/11/2020 6 8h00-9h30 K11KDO2 44 P.08 Nguyễn Anh Thư
35 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 27/11/2020 6 8h00-9h30 K11KQT1 17 P.06 Nguyễn Anh Thư
24 Luật đầu tư 30/11/2020 2 8h00-9h30 DH17LKT 55 P.103 Đỗ Hoàng Anh
25 Luật đầu tư 30/11/2020 2 8h00-9h30 K10LKT1 38 P.206 Đỗ Hoàng Anh
26 Pháp luật kinh tế 30/11/2020 2 14h00-15h30 K11TCH1 31 P.301 Cao Thị Ngọc Trinh
27 Pháp luật kinh tế 30/11/2020 2 14h00-15h30 K11KTO1 45 P.203 Cao Thị Ngọc Trinh
28 Pháp luật kinh tế 30/11/2020 2 14h00-15h30 K11KTO2 39 P.206 Cao Thị Ngọc Trinh
29 Pháp luật kinh tế 30/11/2020 2 8h00-9h30 K11KDO1 42 P.301 Cao Thị Ngọc Trinh
30 Pháp luật kinh tế 30/11/2020 2 8h00-9h30 K11KDO2 44 P.203 Cao Thị Ngọc Trinh
31 Quản trị chất lượng 09/12/2020 4 8h00-9h30 K10KDO1 66 P.103 Hồ Quốc Đức
32 Chăm sóc khách hàng 09/12/2020 4 14h00-15h30 K10KSA3 41 P.103 Đinh Thị Kim Chi
33 Chăm sóc khách hàng 09/12/2020 4 14h00-15h30 K10KSA1 36 P.201 Đinh Thị Kim Chi
34 Chăm sóc khách hàng 09/12/2020 4 14h00-15h30 K10KSA4 27 P.202B Đinh Thị Kim Chi
35 Chăm sóc khách hàng 09/12/2020 4 14h00-15h30 K10KSA2 35 P.203 Đinh Thị Kim Chi
36 Ngữ âm học 10/12/2020 5 14h00-15h30 K10NNA1 35 P.201 Bùi Thị Ngọc Lan
37 Ngữ âm học 10/12/2020 5 14h00-15h30 K10NNA3 28 P.202B Bùi Thị Ngọc Lan
38 Ngữ âm học 10/12/2020 5 14h00-15h30 K10NNA2 32 P.203 Bùi Thị Ngọc Lan
39 Đại cương lịch sử Việt Nam 11/12/2020 6 8h00-9h30 K11LHA1 39 P.201 Nguyễn Trần Bảo Trinh
40 Luật cạnh tranh 11/12/2020 6 14h00-15h30 DH17LKT 55 P.103 Đỗ Hoàng Anh
41 Luật du lịch 12/12/2020 7 8h00-9h30 DH17LH 25 P.102B Lê Anh Vân
42 Luật du lịch 12/12/2020 7 8h00-9h30 DH17KS1 39 P.103 Lê Anh Vân
43 Luật du lịch 12/12/2020 7 8h00-9h30 DH17KS2 26 P.204 Lê Anh Vân
44 Quản trị dự án đầu tư 12/12/2020 7 14h00-15h30 K10KDO1 66 P.04 Đinh Hoàng Anh Tuấn
45 Kế toán tài chính 3 12/12/2020 7 14h00-15h30 K10KTO1 40 P.201 Bùi Thị Nhân
46 Kế toán tài chính 3 12/12/2020 7 14h00-15h30 K10KTO2 29 P.204 Bùi Thị Nhân
47 Đọc 3 13/12/2020 CN 8h00-9h00 VB218TA1 12 P.06 Nguyễn Minh Triết
48 Lý thuyết dịch và thực hành dịch viết 13/12/2020 CN 9h30-10h45 VB218TA1 12 P.06 Nguyễn Minh Triết
49 Mô hình tài chính 14/12/2020 2 8h00-9h30 DH17TCNH 9 P.102A Nguyễn Thị Hải Bình
50 Đất nước học các nước nói Tiếng Anh 14/12/2020 2 8h00-9h30 K10NNA1 35 P.203 Nguyễn Thị Dung
51 Đất nước học các nước nói Tiếng Anh 14/12/2020 2 8h00-9h30 K10NNA2 32 P.204 Nguyễn Thị Dung
52 Đất nước học các nước nói Tiếng Anh 14/12/2020 2 8h00-9h30 K10NNA3 28 P.206 Nguyễn Thị Dung
53 Kinh tế vĩ mô 14/12/2020 2 14h00-15h30 K10KSA3 41 P.103 Lê Anh Linh
54 Kinh tế vĩ mô 14/12/2020 2 14h00-15h30 K10KSA1 36 P.201 Lê Anh Linh
55 Kinh tế vĩ mô 14/12/2020 2 14h00-15h30 K10KSA2 35 P.204 Lê Anh Linh
56 Kinh tế vĩ mô 14/12/2020 2 14h00-15h30 K10KSA4 27 P.206 Lê Anh Linh
57 Hình họa - vẽ kỹ thuật 15/12/2020 3 8h00-9h30 K12OTO1 62 P.103 Phan Trần Ngọc Diễm
58 Kế toán tài chính 2 15/12/2020 3 8h00-9h30 K11KTO2 39 P.201 Bùi Thị Nhân
59 Kế toán tài chính 2 15/12/2020 3 8h00-9h30 K11KTO1 45 P.203 Bùi Thị Nhân
60 Luật hôn nhân và gia đình 15/12/2020 3 14h00-15h30 K11LKT1 29 P.204 Lường Minh Sơn
61 Thuế 16/12/2020 4 8h00-9h30 K12KTO1 36 P.201 Nguyễn Thị Bích Thủy
62 Thuế 16/12/2020 4 8h00-9h30 K12KTO2 36 P.203 Nguyễn Thị Bích Thủy
63 Lý thuyết giảng dạy Tiếng Anh 16/12/2020 4 8h00-9h30 DH17TA-N1 28 P.204 Lê Minh Hằng
64 Đọc 3 16/12/2020 4 14h00-15h30 K10NNA2 32 P.201 Từ Thị Tuyết Vy
65 Đọc 3 16/12/2020 4 14h00-15h30 K10NNA3 28 P.202B Từ Thị Tuyết Vy
66 Đọc 3 16/12/2020 4 14h00-15h30 K10NNA1 35 P.203 Từ Thị Tuyết Vy
67 Đường lối CM của Đảng CSVN 17/12/2020 5 8h00-9h30 DH17LH 25 P.103 Đào Duy Tùng
68 Đường lối CM của Đảng CSVN 17/12/2020 5 8h00-9h30 DH17TH 22 P.103 Đào Duy Tùng
69 Đường lối CM của Đảng CSVN 17/12/2020 5 8h00-9h30 DH17LKT 55 P.203 Đào Duy Tùng
70 Đường lối CM của Đảng CSVN 17/12/2020 5 8h00-9h30 DH17KS1 39 P.204 Đào Duy Tùng
71 Đường lối CM của Đảng CSVN 17/12/2020 5 8h00-9h30 DH17KS2 26 P.206 Đào Duy Tùng
72 Đường lối CM của Đảng CSVN 17/12/2020 5 8h00-9h30 DH17TCNH 9 P.206 Đào Duy Tùng
73 Đường lối CM của Đảng CSVN 17/12/2020 5 14h00-15h30 DH17TA2 27 P.04 Đào Duy Tùng
74 Đường lối CM của Đảng CSVN 17/12/2020 5 14h00-15h30 DH17TA3 24 P.04 Đào Duy Tùng
75 Đường lối CM của Đảng CSVN 17/12/2020 5 14h00-15h30 DH17KT1 36 P.201 Đào Duy Tùng
76 Đường lối CM của Đảng CSVN 17/12/2020 5 14h00-15h30 DH17KD 25 P.203 Đào Duy Tùng
77 Đường lối CM của Đảng CSVN 17/12/2020 5 14h00-15h30 DH17KT2 22 P.203 Đào Duy Tùng
78 Đường lối CM của Đảng CSVN 17/12/2020 5 14h00-15h30 DH17TA1 31 P.204 Đào Duy Tùng
79 Kinh tế vĩ mô 18/12/2020 6 8h00-9h30 K11LHA1 39 P.02 Nguyễn Ngọc Hoa Kỳ
80 Kinh tế vĩ mô 18/12/2020 6 8h00-9h30 K10LHA1 29 P.04 Nguyễn Ngọc Hoa Kỳ
81 Kinh tế vĩ mô 18/12/2020 6 8h00-9h30 K11KQT1 17 P.04 Nguyễn Ngọc Hoa Kỳ
82 Kinh tế vĩ mô 18/12/2020 6 8h00-9h30 K11KDO1 42 P.05 Nguyễn Ngọc Hoa Kỳ
83 Kinh tế vĩ mô 18/12/2020 6 8h00-9h30 K11KDO2 44 P.08 Nguyễn Ngọc Hoa Kỳ
84 Kinh tế vĩ mô 18/12/2020 6 14h00-15h30 K11KSA3 48 P.203 Nguyễn Ngọc Hoa Kỳ
85 Kinh tế vĩ mô 18/12/2020 6 14h00-15h30 K11KSA1 35 P.204 Nguyễn Ngọc Hoa Kỳ
86 Kinh tế vĩ mô 18/12/2020 6 14h00-15h30 K11KSA2 32 P.206 Nguyễn Ngọc Hoa Kỳ
87 Kinh tế vĩ mô 18/12/2020 6 14h00-15h30 K11KSA4 43 P.301 Nguyễn Ngọc Hoa Kỳ
88 Kinh tế vĩ mô 19/12/2020 7 8h00-9h30 K11KTO1 45 P.04 Nguyễn Ngọc Hoa Kỳ
89 Kinh tế vĩ mô 19/12/2020 7 8h00-9h30 K11TCH1 31 P.102B Nguyễn Ngọc Hoa Kỳ
90 Kinh tế vĩ mô 19/12/2020 7 8h00-9h30 K11KTO2 39 P.201 Nguyễn Ngọc Hoa Kỳ
91 Tiếng Anh chuyên ngành Luật 19/12/2020 7 8h00-9h30 K10LKT1 38 P.204 Huỳnh Thị Mỹ Duyên
92 Quản trị bán hàng 19/12/2020 7 14h00-15h30 K10KDO1 66 P.04 Lâm Ngọc Điệp
93 Anh văn chuyên ngành Kế toán 19/12/2020 7 14h00-15h30 K10KTO2 29 P.201 Lê Thị Mỹ Nương
94 Anh văn chuyên ngành Kế toán 19/12/2020 7 14h00-15h30 K10KTO1 40 P.204 Lê Thị Mỹ Nương
95 Quản trị chiến lược 21/12/2020 2 8h00-9h30 K10KDO1 66 P.103 Nguyễn Thị Thanh Nguyệt
96 Phân tích tài chính 21/12/2020 2 8h00-9h30 K10TCH1 15 P.203 Trương Văn Cường
97 Giải tích 21/12/2020 2 8h00-9h30 K11THO1 26 P.203 Mai Hoàng Dung
98 Luật thương  mại 2 21/12/2020 2 8h00-9h30 K10LKT1 38 P.204 Nguyễn Thị Bích Phượng
99 Quản trị chuỗi cung ứng 21/12/2020 2 14h00-15h30 DH17KD 25 P.102B Đinh Bá Hùng Anh
100 Tiếng Anh du lịch 1 21/12/2020 2 14h00-15h30 K10NNA1 35 P.201 Phạm Trần Phương Quỳnh
101 Tiếng Anh du lịch 1 21/12/2020 2 14h00-15h30 K10NNA2 32 P.204 Phạm Trần Phương Quỳnh
102 Tiếng Anh du lịch 1 21/12/2020 2 14h00-15h30 K10NNA3 28 P.206 Phạm Trần Phương Quỳnh
103 Triết học Mac-Lenin 22/12/2020 3 8h00-9h30 K11KQT1 17 P.103 Nguyễn Thị Thu
104 Triết học Mac-Lenin 22/12/2020 3 8h00-9h30 K11THO1 26 P.103 Nguyễn Thị Thu
105 Triết học Mac-Lenin 22/12/2020 3 8h00-9h30 K11KSA1 35 P.201 Nguyễn Thị Thu
106 Triết học Mac-Lenin 22/12/2020 3 8h00-9h30 K11KSA3 48 P.203 Nguyễn Thị Thu
107 Triết học Mac-Lenin 22/12/2020 3 8h00-9h30 K11KSA2 32 P.204 Nguyễn Thị Thu
108 Triết học Mac-Lenin 22/12/2020 3 8h00-9h30 K11KSA4 43 P.206 Nguyễn Thị Thu
109 Triết học Mac-Lenin 22/12/2020 3 14h00-15h30 K11KTO1 45 P.103 Nguyễn Thị Thu
110 Triết học Mac-Lenin 22/12/2020 3 14h00-15h30 K11LHA1 39 P.201 Nguyễn Thị Thu
111 Triết học Mac-Lenin 22/12/2020 3 14h00-15h30 K11KTO2 39 P.203 Nguyễn Thị Thu
112 Triết học Mac-Lenin 22/12/2020 3 14h00-15h30 K11TCH1 31 P.204 Nguyễn Thị Thu
113 Triết học Mac-Lenin 22/12/2020 3 14h00-15h30 K11LKT1 29 P.206 Nguyễn Thị Thu
114 Triết học Mac-Lenin 23/12/2020 4 8h00-9h30 K11KDO2 44 P.04 Nguyễn Thị Thu
115 Triết học Mac-Lenin 23/12/2020 4 8h00-9h30 K11KDO1 42 P.08 Nguyễn Thị Thu
116 Triết học Mac-Lenin 23/12/2020 4 8h00-9h30 K11NNA2 47 P.103 Nguyễn Thị Thu
117 Triết học Mac-Lenin 23/12/2020 4 8h00-9h30 K11NNA1 38 P.201 Nguyễn Thị Thu
118 Triết học Mac-Lenin 23/12/2020 4 8h00-9h30 K11NNA3 45 P203 Nguyễn Thị Thu
119 Luật an sinh xã hội 23/12/2020 4 14h00-15h30 DH17LKT 55 P.103 Lường Minh Sơn
120 Tiếng Trung 3 23/12/2020 4 14h00-15h30 K10NNA2 32 P.201 Vày Nguyệt Phượng
121 Tiếng Trung 3 23/12/2020 4 14h00-15h30 K10NNA3 28 P.203 Vày Nguyệt Phượng
122 Quản trị tài chính doanh nghiệp 2 23/12/2020 4 14h00-15h30 K10TCH1 15 P.203 Trương Văn Cường
123 Tiếng Trung 3 23/12/2020 4 14h00-15h30 K10NNA1 35 P.204 Vày Nguyệt Phượng
124 Kế toán quản trị 24/12/2020 5 8h00-9h30 K10KTO1 40 P.203 Lê Thị Bảo Như
125 Kế toán quản trị 24/12/2020 5 8h00-9h30 K10KTO2 29 P.204 Lê Thị Bảo Như
126 Quản trị Marketing 26/12/2020 7 8h00-9h30 DH17KD 25 P.103 Lâm Ngọc Điệp
127 Anh văn chuyên ngành TCNH 26/12/2020 7 8h00-9h30 K10TCH1 15 P.103 Nguyễn Thị Hải Bình
128 Luật tố tụng dân sự 26/12/2020 7 8h00-9h30 K10LKT1 38 P.201 Lường Minh Sơn
129 Văn hóa du lịch 26/12/2020 7 8h00-9h30 K11LHA1 39 P.203 Lê Thành Vinh
130 Văn hóa du lịch 26/12/2020 7 8h00-9h30 K10LHA1 29 P.204 Lê Thành Vinh
131 Tiếng Anh thương mại 1 26/12/2020 7 14h00-15h30 K10NNA3 28 P.102B Phạm Thị Hải Vân
132 Tiếng Anh thương mại 1 26/12/2020 7 14h00-15h30 K10NNA1 35 P.201 Phạm Thị Hải Vân
133 Tiếng Anh thương mại 1 26/12/2020 7 14h00-15h30 K10NNA2 32 P.204 Phạm Thị Hải Vân
134 Phân tích hoạt động kinh doanh 28/12/2020 2 8h00-9h30 K11KTO1 45 P.203 Lê Thị Bảo Như
135 Phân tích hoạt động kinh doanh 28/12/2020 2 8h00-9h30 K11KTO2 39 P.204 Lê Thị Bảo Như
136 Quản trị vận hành 28/12/2020 2 14h00-15h30 DH17KD 25 P.103 Nguyễn Ngọc Hoa Kỳ
137 Quản trị chất lượng dịch vụ 28/12/2020 2 14h00-15h30 DH17KS1 39 P.203 Đinh Thị Kim Chi
138 Quản trị chất lượng dịch vụ 28/12/2020 2 14h00-15h30 DH17LH 25 P.204 Đinh Thị Kim Chi
139 Quản trị chất lượng dịch vụ 28/12/2020 2 14h00-15h30 DH17KS2 26 P.206 Đinh Thị Kim Chi
140 Kế toán ngân hàng thương mại  29/12/2020 3 8h00-9h30 K10TCH1 15 P.203 Nguyễn Thị Toàn
141 Kế toán ngân hàng thương mại 29/12/2020 3 8h00-9h30 DH17KT1 36 P.206 Nguyễn Thị Toàn
142 Kế toán ngân hàng thương mại 29/12/2020 3 8h00-9h30 DH17KT2 22 P.203 Nguyễn Thị Toàn
143 Những NLCB của CN Mac-Lenin 30/12/2020 4 8g00-9g30 K10THO1 35 P.201 Đào Duy Tùng
144 Những NLCB của CN Mac-Lenin 30/12/2020 4 8g00-9g30 K10KSA1 36 P.203 Đào Duy Tùng
145 Những NLCB của CN Mac-Lenin 30/12/2020 4 8g00-9g30 K10KSA2 35 P.204 Đào Duy Tùng
146 Những NLCB của CN Mac-Lenin 30/12/2020 4 8g00-9g30 K10KSA3 41 P.103 Đào Duy Tùng
147 Những NLCB của CN Mac-Lenin 30/12/2020 4 14g00-15g30 K10KSA4 27 P.103 Đào Duy Tùng
148 Những NLCB của CN Mac-Lenin 30/12/2020 4 14g00-15g30 K10LHA1 29 P.103 Đào Duy Tùng
149 Những NLCB của CN Mac-Lenin 30/12/2020 4 14g00-15g30 K10TCH1 15 P.203 Đào Duy Tùng
150 Những NLCB của CN Mac-Lenin 30/12/2020 4 14g00-15g30 K10LKT1 38 P.203 Đào Duy Tùng
151 Những NLCB của CN Mac-Lenin 30/12/2020 4 14g00-15g30 K10KTO1 40 P.301 Đào Duy Tùng
152 Những NLCB của CN Mac-Lenin 30/12/2020 4 14g00-15g30 K10KTO2 29 P.302 Đào Duy Tùng
153 Những NLCB của CN Mac-Lenin 31/12/2020 5 8g00-9g30 K10KDO1 66 P.103 Đào Duy Tùng
154 Những NLCB của CN Mac-Lenin 31/12/2020 5 8g00-9g30 K10KQT1 14 P.203 Đào Duy Tùng
155 Những NLCB của CN Mac-Lenin 31/12/2020 5 8g00-9g30 K10NNA1 35 P.204 Đào Duy Tùng
156 Những NLCB của CN Mac-Lenin 31/12/2020 5 8g00-9g30 K10NNA2 32 P.206 Đào Duy Tùng
157 Những NLCB của CN Mac-Lenin 31/12/2020 5 8g00-9g30 K10NNA3 28 P.203 Đào Duy Tùng
158 Kinh tế học đại cương 31/12/2020 5 14h00-15h30 K11LKT1 29 P.201 Lê Anh Linh
159 Quản trị tài chính doanh nghiệp 1 31/12/2020 5 14h00-15h30 K11TCH1 31 P.203 Nguyễn Anh Thư
160 Chuyên đề đọc báo cáo tài chính 31/12/2020 5 14h00-15h30 DH17KD 25 P.204 Trương Văn Cường
161 Ngữ nghĩa học 04/01/2021 2 8g00-9g30 DH17TA1 31 P.201 Phan Thanh Tuấn
162 Ngữ nghĩa học 04/01/2021 2 8g00-9g30 DH17TA2 27 P.203 Phan Thanh Tuấn
163 Ngữ nghĩa học 04/01/2021 2 8g00-9g30 DH17TA3 24 P.203 Phan Thanh Tuấn
164 Hướng nghiệp 04/01/2021 2 8g00-9g30 K12LKT1 39 P.206 Lê Ngọc Thạnh
165 Đọc 2 04/01/2021 2 14g00-15g30 K11NNA2 47 P.04 Phạm Thị Hải Vân
166 Đọc 2 04/01/2021 2 14g00-15g30 K11NNA3 45 P.203 Phạm Thị Hải Vân
167 Đọc 2 04/01/2021 2 14g00-15g30 K11NNA1 38 P.204 Phạm Thị Hải Vân
168 Kế toán mô phỏng 05/01/2021 3 8g00-9g30 DH17KT1 36 P.101 Phạm Chu Toàn
169 Kế toán mô phỏng 05/01/2021 3 8g00-9g30 DH17KT2 22 P.104 Phạm Chu Toàn
170 Phân tích và thẩm định tín dụng 05/01/2021 3 14g00-15g30 DH17TCNH 9 P.102B Nguyễn Ngọc Thắng
171 XML và ứng dụng  05/01/2021 3 14g00-15g30 DH17TH 22 P.104 Nguyễn Hữu Tiến
172 Luật thuế 05/01/2021 3 14g00-15g30 DH17LKT 55 P.203 Nguyễn Thị Bích Phượng
173 Đọc 1 06/01/2021 4 8g00-9g30 K12NNA1 45 P.04 Nguyễn Lê Uyên Minh
174 Đọc 1 06/01/2021 4 8g00-9g30 K12NNA2 44 P.08 Nguyễn Lê Uyên Minh
175 Quản trị resort và khu nghỉ dưỡng 06/01/2021 4 8g00-9g30 DH17KS1 39 P.201 Mai Ngọc Khánh
176 Quản trị resort và khu nghỉ dưỡng 06/01/2021 4 8g00-9g30 DH17KS2 26 P.203 Mai Ngọc Khánh
177 Quản trị chiến lược 06/01/2021 4 14g00-15g30 K11KDO1 42 P.201 Lê Anh Linh
178 Quản trị chiến lược 06/01/2021 4 14g00-15g30 K11KQT1 17 P.202B Nguyễn Thị Thanh Nguyệt
179 Quản trị chiến lược 06/01/2021 4 14g00-15g30 K11KDO2 44 P.203 Lê Anh Linh
180 Kế toán hành chính sự nghiệp 07/01/2021 5 8g00-9g30 DH17KT1 36 P.201 Phan Thị Thúy Ngọc
181 Luật hiến pháp 07/01/2021 5 8g00-9g30 K12LKT1 39 P.204 Trương Tư Phước
182 Kế toán hành chính sự nghiệp 07/01/2021 5 8g00-9g30 DH17KT2 22 P.206 Phan Thị Thúy Ngọc
183 Quản trị rủi ro tài chính 07/01/2021 5 8g00-9g30 DH17TCNH 9 P.206 Nguyễn Ngọc Thắng
184 Nhập môn tài chính tiền tệ 07/01/2021 5 14g00-15g30 K11KQT1 17 P.203 Trần Thạch Uyên Vy
185 Nhập môn tài chính tiền tệ 07/01/2021 5 14g00-15g30 K11TCH1 31 P.203 Trần Thạch Uyên Vy
186 Nhập môn tài chính tiền tệ 07/01/2021 5 14g00-15g30 K11KTO1 45 P.204 Trần Thạch Uyên Vy
187 Nhập môn tài chính tiền tệ 07/01/2021 5 14g00-15g30 K11KTO2 39 P.206 Trần Thạch Uyên Vy
188 Marketing căn bản 08/01/2021 6 8g00-9g30 K12KDO1 47 P.04 Võ Thị An Nhi
189 Marketing căn bản 08/01/2021 6 8g00-9g30 K12KDO2 47 P.08 Võ Thị An Nhi
190 Digital Marketing 08/01/2021 6 8g00-9g30 K11KDO2 44 P.204 Hồ Quốc Đức
191 Digital Marketing 08/01/2021 6 8g00-9g30 K11KDO1 42 P.206 Hồ Quốc Đức
192 Marketing căn bản 08/01/2021 6 14g00-15g30 K12KTO2 36 P.203 Lâm Ngọc Điệp
193 Marketing căn bản 08/01/2021 6 14g00-15g30 K12KTO1 36 P.204 Lâm Ngọc Điệp
194 Marketing căn bản 08/01/2021 6 14g00-15g30 K12TCH1 34 P.206 Lâm Ngọc Điệp
195 Phương pháp nghiên cứu khoa học 09/01/2021 7 8g00-9g30 DH17LKT 55 P.04 Nguyễn Thanh Xuân
196 Quản trị ngân hàng thương mại 09/01/2021 7 8g00-9g30 DH17TCNH 9 P.202A Nguyễn Quốc Khánh
197 Vật lý 09/01/2021 7 8g00-9g30 K12OTO1 62 P.203 Nguyễn Văn Thịnh
198 Quản trị nhân sự du lịch 11/01/2021 2 8g00-9g30 DH17LH 25 P.202B Tạ Hoàng Giang
199 Logic học đại cương 11/01/2021 2 8g00-9g30 K12LKT1 39 P.203 Nguyễn Thanh Xuân
200 Quản trị nhân sự du lịch 11/01/2021 2 8g00-9g30 DH17KS1 39 P.204 Tạ Hoàng Giang
201 Quản trị nhân sự du lịch 11/01/2021 2 8g00-9g30 DH17KS2 26 P.206 Tạ Hoàng Giang
202 Lịch sử Nhà nước và pháp luật Việt Nam 11/01/2021 2 14g00-15g30 K12LKT1 39 P.201 Phan Trọng Hòa
203 Soạn thảo văn bản pháp luật 11/01/2021 2 14g00-15g30 K11LKT1 29 P.104 Nguyễn Thanh Xuân
204 Kiểm toán 2 11/01/2021 2 14g00-15g30 DH17KT2 22 P.202B Nguyễn Trọng Nguyên
205 Kiểm toán 2 11/01/2021 2 14g00-15g30 DH17KT1 36 P.204 Nguyễn Trọng Nguyên
206 Tiếng Anh quản trị văn phòng 12/01/2021 3 8g00-9g30 K11NNA1 38 P.201 Phạm Quỳnh Hoa
207 Tiếng Anh quản trị văn phòng 12/01/2021 3 8g00-9g30 K11NNA2 47 P.203 Phạm Quỳnh Hoa
208 Tiếng Anh quản trị văn phòng 12/01/2021 3 8g00-9g30 K11NNA3 45 P.204 Phạm Quỳnh Hoa
209 Tài chính quốc tế 12/01/2021 3 14g00-15g30 DH17TCNH 9 P.202A Nguyễn Thị Hải Bình
210 Nhập môn ngành công nghệ kỹ thuật ô tô 12/01/2021 3 14g00-15g30 K12OTO1 66 P.203 Tiêu Hà Hồng Nhân
211 Vệ sinh an toàn thực phẩm 12/01/2021 3 14g00-15g30 K12DVA01 24 P.204 Đinh Thị Kim Chi
212 Viết 3 (Essay writing) 13/01/2021 4 14g00-15g30 DH17TA1 31 P.201 Trần Thị Quỳnh Lê
213 Viết 3 (Essay writing) 13/01/2021 4 14g00-15g30 DH17TA2 27 P.202B Trần Thị Quỳnh Lê
214 Viết 3 (Essay writing) 13/01/2021 4 14g00-15g30 DH17TA3 24 P.204 Trần Thị Quỳnh Lê
215 Tổng quan du lịch 14/01/2021 5 8g00-9g30 K12KSA1 54 P.04 Phan Thị Hồng Hậu
216 Tổng quan du lịch 14/01/2021 5 8g00-9g30 K12KSA2 56 P.08 Phan Thị Hồng Hậu
217 Tổng quan du lịch 14/01/2021 5 8g00-9g30 K12LHA1 39 P.204 Phan Thị Hồng Hậu
218 Tổng quan du lịch