Lịch thi học kì II năm học 2021 - 2022

Thứ tư - 20/04/2022 23:48
Lịch thi học kì II năm học 2021 - 2022
Lịch thi học kì II năm học 2021 - 2022
TT MÔN THI NGÀY THI THỨ GIỜ THI LỚP SL PHÒNG
1 Luật kinh doanh bất động sản 06/04/2022 4 14g00-15g30 K12LKT1 48 P.103
2 Luật Dân sự 1 07/04/2022 5 8g00-9g30 K13LKT1 26 P.103
3 Luật Dân sự 1 07/04/2022 5 8g00-9g30 K13LUA1 21 P.103
9 Quản trị thương hiệu 09/04/2022 7 8g00-9g15 LT20KD 13 P.304
10 Kỹ thuật chế biến các món ăn VN 09/04/2022 7 7h35 K13DVA1   Thực hành bếp
11 Quản trị du lịch quốc tế 09/04/2022 7 9g45-11g00 LT20KD 13 P.304
12 Tư pháp quốc tế 09/04/2022 7 8g00-9g30 K12LKT1 48 P.103
13 Luật Hành chính 12/04/2022 3 8g00-9g30 K13LKT1 26 P.203
14 Luật Hành chính 12/04/2022 3 8g00-9g30 K13LUA1 21 P.203
15 Địa chất công trình 12/04/2022 3 8g00-9g30 K13KXD1 15 P.102B
16 Tư tưởng Hồ Chí Minh 14/04/2022 5 8g00-9g30 K11LKT1 25 P.103
17 Tư tưởng Hồ Chí Minh 14/04/2022 5 8g00-9g30 K11TCH1 28 P.103
18 Tư tưởng Hồ Chí Minh 14/04/2022 5 8g00-9g30 K11LHA1 28 P.206
19 Tư tưởng Hồ Chí Minh 14/04/2022 5 8g00-9g30 K11THO1 24 P.206
20 Tư tưởng Hồ Chí Minh 14/04/2022 5 8g00-9g30 K11NNA3 38 P.301
21 Tư tưởng Hồ Chí Minh 14/04/2022 5 14g00-15g30 K11NNA1 35 P.02
22 Tư tưởng Hồ Chí Minh 14/04/2022 5 14g00-15g30 K11KTO2 35 P.05
23 Tư tưởng Hồ Chí Minh 14/04/2022 5 14g00-15g30 K11NNA2 37 P.07
24 Tư tưởng Hồ Chí Minh 14/04/2022 5 14g00-15g30 K11KSA1 27 P.103
25 Tư tưởng Hồ Chí Minh 14/04/2022 5 14g00-15g30 K11KSA2 29 P.103
26 Tư tưởng Hồ Chí Minh 14/04/2022 5 14g00-15g30 K11KQT1 19 P.203
27 Tư tưởng Hồ Chí Minh 14/04/2022 5 14g00-15g30 K11KTO1 32 P.203
28 Luật Hình sự 15/04/2022 6 8g00-9g30 K13LKT1 26 P.08
29 Luật Hình sự 15/04/2022 6 8g00-9g30 K13LUA1 21 P.08
30 Tư tưởng Hồ Chí Minh 15/04/2022 6 8g00-9g30 K11KSA3 38 P.201
31 Tư tưởng Hồ Chí Minh 15/04/2022 6 8g00-9g30 K11KDO1 41 P.203
32 Tư tưởng Hồ Chí Minh 15/04/2022 6 8g00-9g30 K11KSA4 30 P.204
33 Tư tưởng Hồ Chí Minh 15/04/2022 6 8g00-9g30 K11KDO2 39 P.301
34 Pháp luật đại cương 21/04/2022 5 8g00-9g30 K13KDO1-N1 35 P.02
35 Pháp luật đại cương 21/04/2022 5 8g00-9g30 K13KDO1-N2 35 P.07
36 Pháp luật đại cương 21/04/2022 5 8g00-9g30 K13KTO1-N2 23 P.103
37 Pháp luật đại cương 21/04/2022 5 8g00-9g30 K13KTO2-N2 17 P.103
38 Pháp luật đại cương 21/04/2022 5 8g00-9g30 K13KTO1-N1 35 P.206
39 Pháp luật đại cương 21/04/2022 5 8g00-9g30 K13KTO2-N1 35 P.301
40 Pháp luật đại cương 21/04/2022 5 14g00-15g30 K13OTO1 35 P.02
41 Pháp luật đại cương 21/04/2022 5 14g00-15g30 K13DVA1 22 P.07
42 Pháp luật đại cương 21/04/2022 5 14g00-15g30 K13KXD1 16 P.07
43 Pháp luật đại cương 21/04/2022 5 14g00-15g30 K13KDO2-N2 23 P.103
44 Pháp luật đại cương 21/04/2022 5 14g00-15g30 K13LOG1 20 P.103
45 Pháp luật đại cương 21/04/2022 5 14g00-15g30 K13OTO2 30 P.203
46 Pháp luật đại cương 21/04/2022 5 14g00-15g30 K13TTH1 10 P.203
47 Pháp luật đại cương 21/04/2022 5 14g00-15g30 K13KDO2-N1 35 P.301
48 Pháp luật đại cương 22/04/2022 6 14g00-15g30 K13LHA1 29 P.05
49 Pháp luật đại cương 22/04/2022 6 14g00-15g30 K13TCH1 41 P.07
50 Pháp luật đại cương 22/04/2022 6 14g00-15g30 K13THO1-N1 30 P.201
51 Pháp luật đại cương 22/04/2022 6 14g00-15g30 K13KSA1 43 P.203
52 Pháp luật đại cương 22/04/2022 6 14g00-15g30 K13THO1-N2 30 P.301
53 Kỹ năng mềm 25/04/2022 2 8g00-9g30 K10KDO1-N2 20 P.103
54 Kỹ năng mềm 25/04/2022 2 8g00-9g30 K10KQT1 14 P.103
55 Kỹ năng mềm 25/04/2022 2 8g00-9g30 K10KDO1-N1 40 P.203
56 Kỹ năng mềm 25/04/2022 2 8g00-9g30 K10LKT1 38 P.206
57 Tuyến điểm du lịch Việt Nam 1 25/04/2022 2 14g00-15g30 K13LHA1 29 P.102B
58 Ẩm thực Việt Nam 25/04/2022 2 14g00-15g15 K13DVA1 22 P.201
59 Pháp luật về thương mại điện tử 26/04/2022 3 8g00-9g15 K11LKT1 25 P.102B
60 Đọc 2 26/04/2022 3 8g00-9g15 K13NNA2 47 P.103
61 Đọc 2 26/04/2022 3 8g00-9g15 K13NNA1-N1 40 P.203
62 Thực hành kinh doanh quốc tế (Chuyên đề thực tiễn) 26/04/2022 3 8g00-9g15 K11KQT1 19 P.204
63 Đọc 2 26/04/2022 3 8g00-9g15 K13NNA1-N2 15 P.204
64 Kinh tế vi mô 27/04/2022 4 8g00-9g15 K13TCH1 41 P.103
65 Kinh tế vi mô 27/04/2022 4 8g00-9g15 K13KTO1-N1 40 P.204
66 Kinh tế vi mô 27/04/2022 4 8g00-9g15 K13KTO2-N1 40 P.206
67 Kinh tế vi mô 27/04/2022 4 8g00-9g15 K13KTO1-N2 18 P.301
68 Kinh tế vi mô 27/04/2022 4 8g00-9g15 K13KTO2-N2 12 P.301
69 Kinh tế vi mô 27/04/2022 4 8g00-9g15 K13TTH1 10 P.301
70 Kinh tế vi mô 27/04/2022 4 14g00-15g15 K13KDO2-N1 40 P.103
71 Kinh tế vi mô 27/04/2022 4 14g00-15g15 K13KDO2-N2 18 P.203
72 Kinh tế vi mô 27/04/2022 4 14g00-15g15 K13LOG1 20 P.203
73 Kinh tế vi mô 27/04/2022 4 14g00-15g15 K13KDO1-N2 35 P.204
74 Kinh tế vi mô 27/04/2022 4 14g00-15g15 K13KDO1-N1 35 P.301
75 Luật Tố tụng hành chính 28/04/2022 5 8g00-9g15 K13LUA1 21 P.301
76 Toán cao cấp 28/04/2022 5 8g00-9g30 K13KXD1 16 P.103
77 Toán cao cấp 28/04/2022 5 8g00-9g30 K13OTO2 30 P.103
78 Toán cao cấp 28/04/2022 5 8g00-9g30 K13OTO1 35 P.206
79 Quản trị tài chính 1 29/04/2022 6 8g00-9g15 K13KTO1-N1 40 P.103
80 Quản trị tài chính 1 29/04/2022 6 8g00-9g15 K13KTO2-N1 40 P.203
81 Quản trị tài chính 1 29/04/2022 6 8g00-9g15 K13KTO1-N2 18 P.301
82 Quản trị tài chính 1 29/04/2022 6 8g00-9g15 K13KTO2-N2 12 P.301
83 Nghe 2 29/04/2022 6 8g00-9g00 K13NNA1-N1 35 P.102B
84 Nghe 2 29/04/2022 6 8g00-9g00 K13NNA1-N2 25 P.201
85 Nghe 2 29/04/2022 6 8g00-9g00 K13NNA2-N2 12 P.201
86 Nghe 2 29/04/2022 6 8g00-9g00 K13NNA2-N1 35 P.204
87 Nghiệp vụ lễ tân 2 29/04/2022 6 14g00-15g15 K13KSA1 43 P.103
88 Quản trị học 29/04/2022 6 14g00-15g15 K13TCH1 42 P.204
89 Quản trị học 29/04/2022 6 14g00-15g15 K13LOG1 23 P.302
90 Quản trị học 29/04/2022 6 14g00-15g15 K13TTH1 10 P.302
91 Nguyên lý kế toán 04/05/2022 4 8g00-9g15 K13KDO2-N2 18 P.103
92 Nguyên lý kế toán 04/05/2022 4 8g00-9g15 K13LOG1 23 P.103
93 Nguyên lý kế toán 04/05/2022 4 8g00-9g15 K13KDO1-N1 35 P.201
94 Nguyên lý kế toán 04/05/2022 4 8g00-9g15 K13KDO1-N2 35 P.204
95 Nguyên lý kế toán 04/05/2022 4 8g00-9g15 K13KDO2-N1 40 P.206
96 Viết 1 04/05/2022 4 14g00-15g15 K13NNA1 55 P.103
97 Viết 1 04/05/2022 4 14g00-15g15 K13NNA2 47 P.203
98 Kế toán tài chính 1 05/05/2022 5 8g00-9g30 K13TCH1 42 P.103
99 Kế toán tài chính 1 05/05/2022 5 8g00-9g30 K13KTO1-N1 40 P.204
100 Kế toán tài chính 1 05/05/2022 5 8g00-9g30 K13KTO2-N1 40 P.206
101 Kế toán tài chính 1 05/05/2022 5 8g00-9g30 K13KTO1-N2 18 P.301
102 Kế toán tài chính 1 05/05/2022 5 8g00-9g30 K13KTO2-N2 12 P.301
103 Vẽ kỹ thuật xây dựng 06/05/2022 6 8g00-9g30 K13KXD1 16 P.102A
104 Digital Marketing (marketing số) 06/05/2022 6 8g00-9g15 K13KDO1-N2 30 P.103
105 Digital Marketing (marketing số) 06/05/2022 6 8g00-9g15 K13KDO2-N2 18 P.103
106 Digital Marketing (marketing số) 06/05/2022 6 8g00-9g15 K13TTH1 10 P.103
107 Digital Marketing (marketing số) 06/05/2022 6 8g00-9g15 K13KDO2-N1 40 P.201
108 Digital Marketing (marketing số) 06/05/2022 6 8g00-9g15 K13KDO1-N1 40 P.203
109 Tin học căn bản 06/05/2022 6 15g30-16g30 K13NNA2 47 P.101
110 Tin học căn bản 06/05/2022 6 15g30-16g30 K13OTO2 30 P.104
111 Tin học căn bản 06/05/2022 6 13g30-14g30 K13NNA1 55 P.101
112 Tin học căn bản 06/05/2022 6 13g30-14g30 K13OTO1 35 P.104

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

671/QD-ĐHPT

QĐ Điều chỉnh các biểu mẫu khảo sát ý kiến các bên liên quan của Trường áp dụng từ năm học 2023-2024

Thời gian đăng: 28/03/2024

lượt xem: 39 | lượt tải:0

130/QD-ĐHPT

QD Ban hành Sổ tay Đảm bảo chất lượng

Thời gian đăng: 28/03/2024

lượt xem: 29 | lượt tải:0

323/QĐ-ĐHPT

QĐ ban hành Quy trình xây dựng chiến lược Trường Đại học Phan Thiết

Thời gian đăng: 28/03/2024

lượt xem: 28 | lượt tải:0

483/QĐ-ĐHPT

Ban hành Quy trình tự đánh giá và chuẩn bị cho đánh giá ngoài CTĐT

Thời gian đăng: 30/10/2023

lượt xem: 97 | lượt tải:0

482/QĐ-ĐHPT

Ban hành Quy trình tự đánh giá và chuẩn bị cho đánh giá ngoài cơ sở giáo dục

Thời gian đăng: 30/10/2023

lượt xem: 84 | lượt tải:0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây